โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอ่างเก็บน้ำหนองทม
บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน โดยนายสุหะ
ถนอมสิงห์ เป็นผู้รับสนองพระราชประสงค์ ให้ทำการศึกษาหาลู่ทางในการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว เมื่อคราวดูงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่
12 - 14 มิถุนายน 2524 และได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2526
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการก่อสร้างในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน

กันยายน 2526

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ชื่อโครงการ อ่างเก็บน้ำหนองทม บ้านนาเมือง
พระราชดำริเมื่อ 12 - 14 มิถุนายน 2523
ที่ตั้งโครงการ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พิกัด 48 QUD 865 - 757
ระวาง 5741อยู่ในความรับผิดชอบของ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 5

วัตถุประสงค์ เพื่ออุปโภค - บริโภค เสริมการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์
ลักษณะโครงการ
พื้นที่รับน้ำเหนือหัวงาน 1 ตร.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีในพื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่าง 1,321 ม.ม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 20 ไร่
ความจุอ่างที่ระดับเก็บกัก 0.445 ล้าน ลบ.ม.
ความสูงตัวเขื่อน 3 เมตร
ความยาวตามแนวสันเขื่อน 350 เมตร
พื้นที่ชลประทาน 75 ไร่
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ก่อสร้างปี 2526 แล้วเสร็จในปีเดียวกัน