"วินัยข้าราชการครู"

            สรุปผลการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

****

        คุณอุดม อินทรเวศน์วิไล
นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ามาตรฐานวินัย 1
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

********
รูปแบบกิจกรรม เป็นการบรรยายโดยใช้ CD นำเสนอความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู

เนื้อหา

             วินัย คือแบบแผนความประพฤติที่กำหนดให้ข้าราชการ(ทั้งข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน) ควบคุมตนเอง และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติดี ละเว้นการประพฤติปฏิบัติในทางไม่ชอบไม่ควร นอกจากนี้ข้าราชการยังต้องมีจริยธรรม คือการกระทำที่แสดงออกมาทั้งด้านดี และด้านลบ คุณธรรม คือการกระทำที่อยู่ภายในจิตใจ มี 2 ส่วน ได้แก่ ใฝ่ดีและใฝ่ชั่ว รวมถึงบรรทัดฐาน คือสิ่งที่สังคมกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตาม               สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อความผาสุกของประชาชน
              ความแตกต่างระหว่าง "วินัย" กับ "อาญา"
              วินัยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติของข้าราชการ ส่วนอาญาเป็นเรื่องของผู้เสียหาย ซึ่งหากผู้เสียหายไม่เอาความทางคดีอาญา ก็ไม่เกิดคดีความ แต่ทางราชการต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความผิดทางวินัย ตัวอย่างกรณีอาจารย์ชักชวนลูกศิษย์ไปขโมยไก่ชนที่ทางเจ้าของไก่ชนไม่ขาย เมื่อถูกจับได้ทางเจ้าของไก่ชนไม่เอาความทางกฎหมาย คดีก็ไม่เกิดขึ้น แต่ทางวินัยข้าราชการต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บทลงโทษที่ได้รับคือลดขั้นเงินเดือน 1ขั้น ติดตามความประพฤติ 1 ปี และห้ามเกี่ยวข้องกับไก่ชนเป็นเวลา 5 ปี
             โทษทางวินัยมี 5 สถาน
              ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
               1. ภาคทัณฑ์ เป็นโทษสำหรับกรณีกระทำผิดทางวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
นอกจากนี้ ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
ผู้ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ไม่มีข้อห้ามไม่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ดังนั้น หากผู้นั้นมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน ก็อาจได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีได้
              2. ตัดเงินเดือน เป็นการลงโทษตัดเงินเดือนเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน เช่น ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน เมื่อพ้นเวลา 2 เดือนแล้วก็จะได้รับเงินเดือนตามปกติ
ผู้ถูกลงโทษตัดเงินเดือน จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในปีนั้น
              3. ลดขั้นเงินเดือน เป็นการลดขั้นเงินเดือนของผู้นั้นลงเป็นจำนวนขั้นของเงินเดือน เช่น ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น จาก 5,560 บาท เป็น 5,260 บาทผู้ถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนจะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในปีนั้น
              ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
              4. ปลดออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการ
โดยได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนผู้นั้นลาออกจากราชการ แต่ต้องมี
อายุราชการ 10 - 25 ปี สามารถรับบำเหน็จราชการได้ อายุราชการเกิน 25 ปี สามารถรับบำนาญราชการได้
              5. ไล่ออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากราชการ โดยไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ
การลงโทษทางวินัย การลงโทษเป็นมาตรการอันหนึ่งที่ใช้ในการรักษาวินัย ซึ่งเป็นมาตรการในทางปราบปรามผู้กระทำผิด การลงโทษทางวินัยต้องดำเนินการตามขบวนการของกฎหมาย เช่น ต้องมีการสอบสวนทางวินัย กรณีที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องมีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหา สรุปพยานหลักฐานเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสนำพยานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหา


           ตัวอย่าง การกระทำผิดวินัยของข้าราชการ
ตัวอย่างที่ 1 อาจารย์พาเด็กนักเรียนหญิงเข้าโรงแรม แต่ตำรวจสามารถเข้าช่วยเหลือได้ก่อน ทางอาญาอาจารย์มีความผิดฐานกักขัง หน่วงเหนี่ยว ทางวินัยข้าราชการต้องให้ออกจากราชการ
ตัวอย่างที่ 2 อาจารย์ลวนลามเด็กนักเรียนหญิง ให้เงิน 1,000 บาท เพื่อไม่ให้เด็กบอกผู้ปกครอง มีความผิดทางอาญาล่วงละเมิดเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางวินัยข้าราชการต้องให้ออกจากราชการ
ตัวอย่างที่ 3 อาจารย์ที่ปลอมแปลงลายเซ็นเพื่อการกู้สหกรณ์ หรือกู้เงินจากที่อื่นๆ จนทำให้คนอื่นเดือดร้อน ทางวินัยราชการต้องให้ออกจากราชการ
ตัวอย่างที่ 4 อาจารย์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางวินัยข้าราชการต้องให้ออกจากราชการ โดยข้าราชการสามารถค้ำประกันเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 3กรณี คือ พ่อแม่ บุตร และภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นข้าราชการทุกคนควรประพฤติตนอย่างมีสติ มีจริยธรรม มีคุณธรรมที่ดีงาม อยู่ในกรอบวินัยข้าราชการ และทำตามบรรทัดฐาน ย่อมจะเป็นที่ยอมรับของสังคมในการบริหารงานราชการเพื่อความผาสุกของประชาชน


พิธีกร คุณอุกฤษฏ์ ทองสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักงาน กศน.


ผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 คน

ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้รับความรู้เรื่องวินัยข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฏเกณฑ์ของทางราชการ เป็นการป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของข้าราชการ