การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ: ศูนย์การเรียนรู้วังจัีนทรเำกษม  พูดอย่างไรให้จูงใจคน
  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00 - 13.00 น.
   คุณทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ์ วิทยากรรับเชิญ 

รูปแบบกิจกรรม: เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดจูงใจคน และการพูดในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหา
          ความหมายของการพูดจูงใจคน การพูดที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกคล้อยตาม โดยปราศจากความรู้สึกคิดจะต่อต้านหรือขัดแย้ง คนเราต้องพูดเพื่อจูงใจ เพราะว่าธรรมชาติของคนเรานั้นก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แปลกแยกแตกต่างกันเป็นประการสำคัญอยู่แล้ว และที่สำคัญมนุษย์เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกับคนอื่นตลอดเวลา ซึ่งการพูดจาติดต่อสื่อสารได้นี่เองที่ทำให้มนุษย์สามารถสร้างสังคมขึ้นมาได้

ข้อบกพร่องทั่วไปในการนำเสนอ
1. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟัง
2. ขาดการเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์, สถานที่
3. เริ่มต้นผิดวิธี
4. ใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ไม่เป็น
5. ใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ มากเกินไป
6. ขาดการสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง รวมทั้งทำให้ผู้ฟังหลับ
7. เรียกร้องความสนใจ หรือสร้างอารมณ์ร่วมไม่ได้
8. ไม่รู้จักการใช้คำถามที่ฉลาด
9. ใช้ภาษา หรือศัพท์สูงเกินไป
10. ใช้เวลามากเกินไป
11. ลำดับขั้นตอนไม่ดี
12. อุปสรรคเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

ปัจจัยแห่งความสนใจและตั้งใจฟัง
1. บุคลิกภาพทั่วไป (Personality) ร้อยละ 10
2. ศิลปการแสดงออก (Art of Performance) ร้อยละ 20
3. คำนำและสรุปจบ (Introduction Conclusion) ร้อยละ 20
4. เนื้อหาสาระ ( Content or Materials) ร้อยละ 50

ปัญหาการพูดของคนไทย

1. พูดน้อยไป

2. พูดมากไป

3. พูดปากเสีย


การพูดที่ดีนั้นต้อง "ขึ้นต้นให้ตื่นเต้น ตอนกลางให้กลมกลืน สรุปจบให้จับใจ"
หลักพื้นฐาน 10 ประการ สำหรับนักพูดที่ดี

1. พูดในเรื่องที่เรารู้ดีที่สุด 6. ใช้ท่าทางประกอบการพูด
2. เตรียมตัวให้พร้อม 7. สบสายตากับผู้ฟัง
3. สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 8. ใช้น้ำเสียงให้เป็นธรรมชาติ
4. แต่งกายสะอาด เหมาะสม และเรียบร้อย 9. พูดภาษาเดียวกับผู้ฟัง
5. ปรากฏกายอย่างกระตือรือร้น 10. ยกตัวอย่าง และแทรกอารมณ์ขันพอเหมาะสม

สูตรไอด้า (AIDA)
Attention หมายถึง เรียกร้องความเอาใจใส่
Interest หมายถึง ทำให้สนใจมากขึ้น
Desire หมายถึง เร่งเร้าให้เกิดความปรารถนา
Action หมายถึง เร่งรัดให้ลงมือกระทำ

ประโยคเด็ด
1. จงพูดเรื่องที่เรารู้ดีที่สุด
2. คำพูดคำแรกเป็นทอง
3. จงทำให้เรื่องที่พูดเกี่ยวข้องกับทุกคน
4. จงพูดจากใจที่จริงใจ
ดังนั้น ผู้ที่จะเป็นนักพูดหรือคนที่จะพูดจูงใจคนได้เก่งและดี จึงต้องอาศัยประสบการณ์ การศึกษา ค้นคว้า ทักษะ การฝึกฝน การเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา ก็สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นนักพูดประเภทจูงใจคนที่ดีได้

พิธีกร คุณณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ นักประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ร่วมกิจกรรม
ประมาณ 60 คน

ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการพูดจูงใจคน และการพูดในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดได้อย่างเหมาะสม

จุดเด่น
มีการเปิด CD ผลงานการทอล์คโชว์ และการแนะนำตัว ก่อนเปิดกิจกรรม

จุดด้อย
มีเวลาน้อย เพราะบางหัวข้อใน Power Point ไม่ได้อธิบายต้องข้ามหัวข้อนั้นเพราะเวลาจำกัด

ประวัติวิทยากร
คุณทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ จบการศึกษาปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูด