รายชื่อห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอ       

รายชื่อห้องสมุดประชาชนจังหวัดภาคกลาง
รายชื่อห้องสมุดประชาชนจังหว้ด   -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   -ภาคเหนือ    -ภาคกลาง    -ภาคใต้   -ภคตะวันออก    Home

ทำเนียบรายชื่อห้องสมุดประชาชนจังหวัดภาคกลาง (ปี2553)
ที่ รายชื่อ สถานที่ตั้ง
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี 71000 (034) 516451
2. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ชัยนาท เมือง ชัยนาท 17000 (056) 411631
3. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด นครปฐม เมือง นครปฐม 73000 (034) 242481
4. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด นนทบุรี เมือง นนทบุรี 11000 (02) 5253254
5. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี 12000 (02) 5815563
6. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 (035) 243033
7. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด เพชรบุรี เมือง เพชรบุรี 76000 (032) 426070

8.

ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 (032) 601550
9. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ราชบุรี โพธาราม ราชบุรี 70120 (032) 389167
10. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ลพบุรี เมือง ลพบุรี 15000 (036) 422908
11. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม 75000 (034) 715485
12. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร 74000 (034) 421678
13. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สระบุรี เมือง สระบุรี 18000 (036) 221328
14. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี 16000 (036) 512170
15. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี 72000 (035) 521622
16. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด อ่างทอง เมือง อ่างทอง 14000 (035) 691060
17. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด อุทัยธานี เมือง อุทัยธานี 61000 (056) 520526
  รวมทั้งสิ้น17 แห่ง ภาคกลาง          
  หมายเหตุ          
ทำเนียบรายชื่อห้องสมุดประชาชนจังหวัดทั่วประเทศ (ปี2553)


ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 1/12/52
โดย ukrit