สื่อสารด้วยภาษาไทยในสังคมและธุรกิจ

 

ความสำคัญของภาษาไทยที่ใช้ในสังคมและธุรกิจ

 	 ภาษาเป็นสิ่งที่มีคู่กับมนุษย์เพราะภาษาเป็นสิ่งสร้างขึ้น และพัฒนาไปพร้อมกับมนุษย์  ภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการ
สื่อสารของมนุษย์ ดังคำเปรียบที่ว่า “ภาษาที่ใช้คือหัวใจของการสื่อสาร”   การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขได้นั้นมนุษย์ต้อง
รู้จักใช้ภาษาเพื่อแสดงความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน การแสดงกฎเกณฑ์ทางสังคมที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน ก็ต้องใช้ภาษาช่วยเพื่อ
จะได้ประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะของตนในสังคม
ในวงการธุรกิจภาษาไทยมีความสำคัญมากเพราะเราต้องใช้ภาษาเพื่อติดต่อเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น การประกาศ การโฆษณาสินค้า การเขียนจดหมายติดต่อทางการค้า ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาที่มีความหมายถูกต้องชัดเจน ภาษาที่ใช้ใน
วงการธุรกิจจะมีลักษณะเฉพาะอย่างต่างกับภาษาธรรมดา เช่น มีถ้อยคำพิเศษใช้ในการพูดและการเขียน ลักษณะของภาษาไทยที่ใช้ในสังคมและธุรกิจ
ลักษณะของภาษาไทยที่ใช้ในสังคมต้องเป็นภาษาที่ไพเราะน่าฟังมีความถูกต้องตามความนิยมของคนในสังคม
ภาษาที่ใช้ในสังคมทั่วไปจะมีทั้งที่เป็นภาษาราชการ ภาษากลางและภาษาถิ่น ลักษณะของภาษาไทยที่ใช้ในวงการธุรกิจจะเป็นคำง่าย ๆ มีความหมายตรงและชัดเจน เป็นประโยคสั้น ๆ
กะทัดรัด นิยมใช้คำสุภาพ เช่น ขอเรียนให้ทราบว่าโปรดติดต่อกับทางบริษัทโดยตรง ฯลฯ ไม่นิยมใช้สำนวนโวหารอย่าง
ภาษาอักษรศาสตร์ วิธีการสื่อสารด้วยภาษาไทยในสังคม
การสื่อสารด้วยภาษาไทยในสังคมอาจทำได้ด้วยการพูดและการเขียน เช่น การสนทนา การทักทายปราศรัย
การพูดในโอกาสต่าง ๆ การเขียนจดหมายส่วนตัว การเขียนอวยพร การติดต่อทางโทรศัพท์ การสื่อสารด้วยภาษาไทย
ในด้านธุรกิจก็อาจทำได้ด้วยการพูดและการเขียนในรูปของโฆษณา ประกาศ แถลงการณ์ โทรเลข โทรศัพท์ ตลอดจน
การเขียนจดหมายติดต่อเกี่ยวกับกิจธุระ การทำสัญญาต่าง ๆ การบันทึก การรายงาน