HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
คหกรรม>>>
การทำโรตี - ปาท่องโก๋
การทำโรตี - ปาท่องโก๋(หน้าหลัก)

   การทำแหนม
  การทำเต้าเจี้ยว
  การทำแคบหมู
  การทำน้ำหริกเมืองเหนือ
  ข้าวเกรียบฟักทอง
   การแปรรูปทุเรียน
  การทำโรตี-ปาท่องโก๋
  การแปรรูปสับปะรด


นางหย่วน การอินทรีย์        เนื้อหา
นางสาวสิชล เชยสมบัติ      ตรวจเนื้อหา
นายอุกฤษฏ์ ทองสุนทร     WEBPAGE