HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
คหกรรม>>
การแปรรูปทุเรียน
  การแปรรูปทุเรียน<หน้าหลัก>
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  ตอนที่ 1
  ตอนที่ 2
  ตอนที่ 3
 แบบทดสอบหลังเรียน

   การทำแหนม
  การทำเต้าเจี้ยว
  การทำแคบหมู
  การทำน้ำหริกเมืองเหนือ
  ข้าวเกรียบฟักทอง
   การแปรรูปทุเรียน
  การทำโรตี-ปาท่องโก๋
  การแปรรูปสับปะรด
ตอนที่ 1
เรื่องน่ารู้ของทุเรียน
1. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ในปัจจุบันแหล่งปลูกทุเรียนของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้มีปลูกกันมากตั้งแต่ชุมพรลงไป สำหรับภาคใต้ให้ผลผลิตประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ภาคกลางมีปลูกที่จังหวัดนนทบุรี ภาคเหนือมีปลูกที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก ซึ่งให้ผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มสนใจที่จะปลูกทุเรียนเช่นกันโดยเริ่มที่จังหวัดหนองคาย สำหรับภาคตะวันออกปลูกได้ทุกจังหวัด

ให้ผลผลิตประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี และบางแห่งสามารถปลูกทุเรียนให้ผลนอกฤดูได้อีกด้วย จากการที่ทุเรียนสามารถขยายพื้นที่ปลูกได้ทุกภาค แม้ผลผลิตในแต่ละภาคจะไม่พร้อมกัน แต่การที่ทุเรียนสุกพร้อม ๆ กันในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตมีมากเกินความต้องการของตลาด ทุเรียนในช่วงนี้จึงราคาตกต่ำจนไม่คุ้มทุน แนวทางแก้ไขทำได้โดยเร่งหาตลาดเพื่อการจำหน่ายให้มากขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถทำได้ง่าย และเป็นการเพิ่มราคาของทุเรียน โดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การกวน การทอด การเชื่อม การทำให้เป็นผง เป็นต้น

2. ชนิดและพันธุ์ของทุเรียน

ทุเรียนมีจำนวนมากมายหลายพันธุ์ เช่น หมอนทอง ชะนี ก้านยาว เบญจพันธุ์ (ชายมะไฟ ชมพูศรี กบดำ กบเหยี่ยว อีหนัก นกหยิบ กะเทย) ทุกพันธุ์สามารถแปรรูปได้ แต่พันธุ์ที่เหมาะสมที่จะนำมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ และทอฟฟี่ทุเรียน เพื่อจำหน่ายมีดังนี้

พันธุ์หมอนทอง พันธุ์หมอนทองมีผลขนาดใหญ่ ทรงผลกลมยาว หนามใหญ่ ปลายเรียวแหลม เนื้อสีเหลืองอ่อน รสหวานจัด มีกลิ่นน้อยกว่าพันธุ์อื่น เมล็ดเล็กลีบ เหมาะที่จะนำมากวนและทำทอฟฟี่ เพราะเนื้อมากสีสวย รสชาติดี ส่วนเนื้อทุเรียนดิบแก่จัดสามารถนำมาทำทุเรียนทอดกรอบจะได้แผ่นใหญ่ รสหวาน มัน กรอบ ขายได้ราคาดี

พันธุ์ชะนี พันธุ์ชะนีมีลักษณะผลค่อนข้างกลมยาว ขนาดของพูไม่สม่ำเสมอ ผิวสีเขียวอมน้ำตาล เนื้อสีเหลืองจัด รสหวานมัน ถ้านำมากวนสีจะคล้ำไม่สวย ควรใช้ทุเรียนพันธุ์อื่นผสมด้วยจะทำให้เนื้อทุเรียนกวนสีสวย รสชาติดี ส่วนเนื้อทุเรียนดิบแก่จัดที่ผลขนาดใหญ่นำมาทำทุเรียนทอดกรอบได้ ถ้าผลเล็กไม่เหมาะที่จะนำมาทอดกรอบ เพราะแผ่นชิ้นทุเรียนจะเล็กไม่สวย ขายไม่ได้ราคา

พันธุ์ก้านยาว
พันธุ์ก้านยาวผลมีรูปกลมได้สัดส่วน เปลือกค่อนข้างหนา เนื้อสีเหลืองอ่อน รสหวานมัน กลิ่นไม่ฉุน ควรใช้ทุเรียนพันธุ์อื่นผสมด้วยเพื่อจะให้สีเนื้อทุเรียนกวนหรือทอฟฟี่ทุเรียนที่สวย รสชาติดี ส่วนเนื้อทุเรียนดิบแก่จัดสามารถนำมาทำทุเรียนทอดกรอบได้ แต่ไม่นิยมเพราะแผ่นชิ้นทุเรียนจะเล็ก ขายไม่ได้ราคา

3. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจส่งเสริมการแปรรูปทุเรียน เช่น เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด จะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพ จัดหาทุนให้ ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการผลิต การบรรจุหีบห่อและหาตลาดจำหน่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการทำทุเรียนเกล็ด ทุเรียนผง ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีพัฒนาเกี่ยวกับการแปรรูปทุเรียน เช่น การทำทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนทอดนิ่ม รวมถึงการผลิตทุเรียนกวนจากทุเรียนแช่แข็ง การเก็บรักษาทุเรียนกวนโดยวิธีแช่แข็ง การบรรจุหีบห่อทุเรียนกวน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค้นคว้าและทำต้นแบบเครื่องกวนทุเรียนด้วยไฟฟ้า เครื่องบรรจุทุเรียนด้วยไฟฟ้าและการบรรจุทุเรียนกวนกระป๋อง เป็นต้น
การสนับสนุนการค้นคว้าและพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าว ช่วยให้เกษตรกรสามารถแปรรูปทุเรียนได้หลายอย่างที่มีคุณภาพ มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี เป็นการบรรเทาปัญหาทุเรียนล้นตลาด ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น