HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
การทำแหนม
การทำเต้าเจี้ยว
การทำแคบหมู
การทำน้ำพริกเมืองเหนือ
ข้าวเกียบฝักทอง
การแปรรูปทุเรียน
การทำโรตี - ปาท่องโก
การแปรรูปสัปรด
 

 

 

ตอนที่ 1
ความรู้พื้นฐานและการเลือกฟักทอง


ลักษณะทั่วไปของฟักทอง

       ฟักทองเป็นพืชล้มลุกที่เป็นเถาเลื้อยใบไปตามพื้นดิน มีใบสีเขียวเป็นหยัก 5 หยัก ผิวใบเมื่อจับดูจะรู้สึกสาก มีหนวดยาวที่ข้อใบ มีดอกสีเหลืองเป็นรูปกระดิ่ง เจริญเติบโตได้ตลอดปีในอุณหภูมิ ที่อบอุ่นและมีน้ำพอสมควร แต่จะแตกดอกออกช่อมากมายเมื่อได้รับน้ำและกลายเป็นผลเจริญเติบโตเป็นผลแก่จัด ในเวลา 3-4 เดือน ฟักทองมีเปลือกแข็ง ผิวขรุขระ ผลกลมแบนแล้เว้า เนื้อในมีสีเหลืองและมีเมล็ดมากมาย

ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของฟักทอง

       ฟักทองให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากมาย เช่น ยอดฟักทองใช้รับประทานได้ ฟักทองทำอาหารคาวและอาหารหวาน ทุกส่วนที่รับประทานได้จะมีสารอาหารทุกชนิด ที่ให้คุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย
ฟักทองประกอบด้วยสารอาหารพวกวิตามินเอ วิตามินซี ฟอสฟอรัสและคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมาก เนื้อในของผลฟักทองที่แก่จะมีสารอาหารมากกว่ายอดอ่อน ส่วนเมล็ดฟักทองจะมีน้ำมันและแป้งมาก และใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ด้วย


คุณค่าทางโภชนาการของฟักทอง (ส่วนที่รับประทานได้ 100 กรัม)


สารอาหาร/หน่วย

เมล็ดฟักทอง

เนื้อฟักทอง

ยอดฟักทอง

พลังงาน (แคลอรี่)

โปรตีน (กรัม)

คาร์โบไฮเดรต (กรัม)

ไขมัน (กรัม)

แคลเซียม (มิลลิกรัม)

ฟอสฟอรัส ( มิลลิกรัม)

เหล็ก (กรัม)

วิตามินเอ (หน่วยสากล)

วิตามิน ปี 1 (มิลลิกรัม)

วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม)

ไนอาซีน (มิลลิกรัม)

วิตามินซี (มิลลิกรัม)

124

2.9

24.6

1.5

7

17

1.9

3,200

0.10

0.04

1.0

84

43

1.9

8.5

0.2

21

17

4.9

3,266

0.10

0.05

1.0

52

16

2.0

1.6

0.2

6

9

1.2

4,083

0.08

0.18

1.4

41


การเลือกวัตถุดิบที่มาทำข้าวเกรียบฟักทอง

       ฟักทองที่ใช้ทำข้าวเกรียบฟักทองควรเลือกผลที่แก่ เนื้อในมีสีเหลืองจัด ซึ่งจะทำให้ข้าวเกรียบฟักทองมีสีเหลืองสวยงามตามธรรมชาติและแป้งควรเป็นแป้งที่ใหม่ด้วย

การแปรรูปและถนอมอาหารจากฟักทอง

ฟักทองใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยแปรรูปได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทำให้รสและรูปของอาหารเปลี่ยนไปจากเดิม