Home
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
  คหกรรม >การทำน้ำพริกเมืองเหนือ > การจัดการและการตลาด
  
การทำแหนม
การทำเต้าเจี้ยว
การทำแคบหมู
การทำน้ำหริกเมืองเหนือ

   Pretest
   ความหมายและประเภท
   เครื่องปรุงและเครื่องจิ้ม
   วิธีทำน้ำพริกเมืองเหนือ
   การบรรจุหีบห่อ
การจัดการและการตลาด

  posttest


ข้าวเกรียบฟักทอง
การแปรรูปทุเรียน
การทำโรตี-ปาท่องโก๋
การแปรรูปสับปะรด
 ตอนที่ 5
การจัดการและการตลาด


    การประกอบอาชีพ การทำน้ำพริก เมืองเหนือ ผู้ประกอบการ ต้องมีความรู้เรื่อง การจัดการ การตลาด การจัดทำบัญชี ที่ ถูกต้อง จึงจะประสบความสำเร็จ

  1. การเข้าสู่อาชีพการทำน้ำพริกเมืองเหนือ

     ในการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ "การทำน้ำพริกเมืองเหนือ" ผู้ประกอบการ จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

     1. ตรวจสอบตนเองว่ามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ มากน้อยเพียงใด เช่น ความสนใจเงินทุน ฝีมือในการปรุงอาหาร
     2. มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ การทำน้ำพริกเมืองเหนือ มากน้อยเพียงไร
     3. ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละท้องถิ่น เช่น รสนิยม ผู้บริโภค เป็นอย่างไร

 
2. การตลาด

     การตลาด คือ การดำเนินงานทางธุรกิจในการนำสินค้าและบริการ จากผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคในเวลา สถานที่ รูปร่าง ที่ผู้บริโภคต้องการและปรารถนาจะซื้อ

การศึกษา ความต้องการของตลาด ประโยชน์ของการศึกษาความต้องการของตลาด คือ

1. ช่วยในการวางแผนการผลิตและจำหน่าย
2. ลดต้นทุนการผลิต
3. ติดตามสถานการณ์เพื่อวางแผนการขาย

ข้อมูลการตลาดที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ

1. ค้นให้พบว่าลูกค้าต้องการอะไร
2. เลือกสินค้าหรือบริการที่นำไปเสนอขาย แล้วสนองความต้องการของลูกค้าได้
3. ตั้งราคาขายและดำเนินการขาย
4. ทำการโฆษณาสินค้าและส่งเสริมให้มีผู้สนใจซื้อมากขึ้น
5. นำสินค้าออกเสนอขายและจัดจำหน่ายให้ทั่วถึง
6. ทำให้เกิดผลกำไรจากการขายสินค้าและบริการขึ้นมา

3. การคิดต้นทุนและการกำหนดราคา

การคิดต้นทุน
     หมายถึงวิธีการคิดคำนวณว่า ในการผลิตและขายสินค้าชิ้นหนึ่ง ๆ หรือขายบริการอย่างหนึ่ง ๆ นั้น เราต้องเสียเงินไปมากน้อยเท่าใด โดยทั่วไปต้นทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม

ต้นทุนทางตรง
      หมายถึง ราคาของสิ่งของที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ ได้แก่ ต้นทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบและต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรง

ต้นทุนทางอ้อม
      หมายถึง ต้นทุนส่วนอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย ในการขาย เป็นต้น

     ในการประกอบอาชีพการทำน้ำพริกเมืองเหนือ ต้นทุนทางตรงส่วนใหญ่ เป็นต้นทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบ คือ ค่าเครื่องปรุง และเครื่องจิ้ม ส่วนค่าจ้าง แรงงาน จะมีมูลค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของค่าเครื่องปรุงและเครื่องจิ้ม ต้นทุนทางตรงจะมีประมาณ 80% ของต้นทุนรวม สำหรับต้นทุนทางอ้อม เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าไฟฟ้า เป็นต้น จะมีประมาณ 20% ของต้นทุนรวม

ต้นทุนทางตรง + ต้นทุนทางอ้อม = ต้นทุนรวม

การกำหนดราคา
     การกำหนดราคาสินค้ามีมากมายหลายแบบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องคำนึงถึง คือ ราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ และราคาต่ำสุดที่จะได้เงินทุนคืนมา โดยทั่วไปนิยมตั้งราคาขายเพิ่ม จากต้นทุนผลิตประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างการคิดราคาขาย
    การทำน้ำพริกหนุ่ม 1 กิโลกรัม ใช้ต้นทุนผลิตทั้งหมด 80 บาท ต้องการกำไรร้อยละ 20

กำไรต่อ 1 กิโลกรัม      = 
80 x 20
 

100
=
    16 บาท

ดังนั้น ต้องตั้งราคาขายกิโลกรัมละ 96 บาท

     การคิดราคาขายอาจมีการยืดหยุ่นได้ตามราคาของวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

4. การจัดจำหน่าย

     การจัดจำหน่าย หมายถึง การนำสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงลูกค้าผู้บริโภค รวมถึงการขายและซื้อสินค้าส่งทอดกันไป ตั้งต่อผู้ค้าส่งจนถึงผู้ค้าปลีก รวมทั้งวิธีการขนส่ง นำสินค้าเคลื่อนย้ายไปแต่ละขั้นตอน

     การจัดจำหน่าย โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ

โดยตรง

         จากผู้ผลิต -------------->ผู้บริโภค

 


โดยผ่านคนกลาง


          จากผู้ผลิต-----------> พ่อค้าคนกลาง--------------> ผู้บริโภค

     การจัดจำหน่ายสินค้ามีผลโดยตรงต่อราคาขาย หากขายสินค้าผ่านคนกลาง หลาย ๆ กลุ่มจะทำให้ราคาสินค้าค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น มีผลทำให้ขายสิค้าได้น้อยลง ช่องทาง การจำหน่ายที่ดีที่สุดคือช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ให้ผลกำไร แก่ผู้ผลิตมากที่สุดเพื่อให้การขายหรือจำหน่ายสินค้า ที่มีปริมาณมากให้ได้ดี ควรเลือกช่องทางจัดจำหน่ายให้หลากหลาย

5. การจัดทำบัญชี

     การจดบัญชี เป็นการจดบันทึกรายการซื้อขาย ทุกอย่างที่มีขึ้นในการ ประกอบธุรกิจ ซึ่งเราสามารถกำหนดค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ไว้เป็นหลักฐาน

     การที่จะจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี ผู้ประกอบการจะต้องรู้ว่า ใช้เงินไป เท่าใด ใช้ไปอย่างไร และรับเข้ามาเท่าใด การทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้น จะทำให้ทราบต้นทุน กำไร รวมถึงปริมาณการผลิตและการขายสินค้า

ตัวอย่าง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2537

;ว.ด.ป.
รายรับ
จำนวนเงิน
ว.ด.ป.
รายจ่าย
จำนวนเงิน
2 ม.คซ 2537 ขายน้ำพริกหนุ่ม 8 ก.ก. 640.- 2 ม.ค. 2537 ซื้อพริกหนุ่ม 10 ก.ก. 200.-
        ซื้อกระเทียม 5 ก.ก. 100.-
10 ม.ค. 2537 ขายน้ำพริกอ่อง 15 ก.ก. 1,000.- 10 ม.ค. 2537 ซื้อหัวหอม 7 ก.ก. 140.-
        ซื้อเนื้อหมู 10 ก.ก. 450.-
        ซื้อมะเขือเทศ 7 ก.ก. 140.-
    1,640     1,030
 


รวมรายรับ      1,640     บาท
รวมรายจ่าย    1,030      บาท
กำไรสุทธิ         610        บาท

 
   | หน้าแรก | <>| ความหมายและประเภท | เครื่องปรุงและเครื่องจิ้ม| วิธีทำน้ำพริกเมืองเหนือ | การบรรจุหีบห่อ | การจัดการและการตลาด |
    ชุดวิชา การทำน้ำพริกเมืองเหนือ หมวดวิชา คหกรรม รหัส HE 3206