Home
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
  คหกรรม >การทำเต้าเจี้ยว >
  ...

การทำแหนม
การทำเต้าเจี้ยว
   Pretest
   คุณค่าและประโยชน์
   อุปกรณ์การทำเต้าเจี้ยว
   วิธีการทำเต้าเจี้ยว
   อาหารที่ทำจากเต้าเจี้ยว
   การจัดการธุรกิจ
  posttest


การทำแคบหมู

การทำน้ำหริกเมืองเหนือ

ข้าวเกรียบฟักทอง
การแปรรูปทุเรียน
การทำโรตี-ปาท่องโก๋
การแปรรูปสับปะรด


ชุดวิชา การทำเต้าเจี้ยว


หมวดวิชา คหกรรม รหัส HE 3112
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ


นางสาวพรวิภา ฟองจันทร์..........เนื้อหา
นาย ศรีเชาวน์ วิหคโต ......webpage
นางสาว สุพัตรา โทวราภา...ตรวจเนื้อหา


     เต้าเจี้ยว เป็นการแปรรูปถั่วเหลือง ให้อยู่ในลักษณะ ผลิตภัณฑ์ ที่เก็บไว้ ได้นาน คุณค่าทางอาหาร ไม่เปลี่ยนแปลง และยัง สามารถ จำหน่ายได้รายได้ เพิ่มขึ้น เมื่อ เปรียบเทียบ กับการจำหน่ายถั่วเหลือง โดยตรง การแปรรูปถั่วเหลือง เป็นเต้าเจี้ยว มีขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก หากผู้เรียนสนใจ ที่จะทำไว้บริโภค ในครัวเรือน หรือ รวมกลุ่มกัน ผลิต เป็นสินค้า จำหน่าย


   1. คุณค่าและประโยชน์ของเต้าเจี้ยว

     เต้าเจี้ยว เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ที่ทำจากถั่วเหลือง ให้คุณค่าทาง โภชนาการ..
>>รายละเอียด
   2. การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำเต้าเจี้ยว

      การเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการทำเต้าเจี้ยว มีผลต่อการทำเต้าเจี้ยว ให้ได้รสชาติท่ดี และมีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค
>>รายละเอียด

  3. วิธีการทำเต้าเจี้ยว

     
 การทำเต้าเจี้ยว เริ่มจาก การเตรียมถั่วเหลือง การหมัก การบ่ม การดูแลเต้าเจี้ยว ในระหว่างการหมัก ตลอดจน การบรรจุหีบห่อ
>>รายละเอียด

  4. อาหารที่ทำจากเต้าเจี้ยว

     การนำเต้าเจี้ยว มาเป็นส่วนประกอบของอาหาร ทำได้หลายอย่าง
>>รายละเอียด
  5. การจัดการธุรกิจผลิต และจำหน่ายเต้าเจี้ยว

      การทำเต้าเจี้ยวเป็นอาชีพ จะต้องคิดต้นทุนการผลิต การตั้งราคาขาย การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ในการจำหน่ายให้ถูกต้อง ช่วยให้การดำเนินอาชีพ เป็นไปอย่างราบรื่น
>>รายละเอียด   
   | Home | <>| คุณค่าและประโยชน์ของเต้าเจี้ยว | การเตรียมวัตถุดิบและอุกปกรณ์| วิธีการทำเต้าเจี้ยว | อาหารที่ทำจากเต้าเจี้ยว | การจัดการธุรกิจ |
    ชุดวิชา การทำเต้าเจี้ยว หมวดวิชา คหกรรม รหัส HE 3206