Home
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
  คหกรรม >การทำแหนม > มาขายแหนมกันดีกว่า
  
การทำแหนม
  Pretest
   มาทำแหนมกันดีกว่า
  วัสดุและอุปกรณ์
  ทำแหนมกันได้อย่างไร
  กินแหนมกันอย่างไรดี
 มาขายแหนมกันดีกว่า

  posttest


การทำเต้าเจี้ยว

การทำแคบหมู
การทำน้ำหริกเมืองเหนือ

ข้าเกรียบฟักทอง
การแปรรูปทุเรียน
การทำโรตี-ปาท่องโก๋
การแปรรูปสับปะรด
ตอนที่ 5
มาขายแหนมกันดีกว่า


    การที่จะดำเนินกิจการ จำหน่ายแหนม ที่ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับตลาด การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการจัดทำบัญชี

 
1. การเข้าสู่อาชีพ

   การทำแหนมเมืองเหนือ ในการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพการทำแหนมเมืองเหนือได้นั้น จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
     1. ตรวจสอบตนเองว่ามีความพร้อมในการประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใด เช่น ความสนใจ สถานภาพการเงิน
     2. มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการทำแหนมเมืองเหนือ มากน้อยเพียงใด
     3. ความต้องการของผู้บริโภคในชุมชนนั้นเป็นอย่างไร

2. การตลาด


การตลาด คือ การดำเนินงานทางธุรกิจในการนำสินค้าและบริการ ให้ไหลจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคในเวลา สถานที่ รูปร่าง ที่ผู้บริโภคต้องการและในเวลาที่ผู้บริโภค
ปรารถนาที่จะซื้อ
     2.1 การศึกษาความต้องการของตลาด ประโยชน์ของการศึกษาความต้องการของตลาด
          2.1.1 ช่วยในการวางแผนการผลิต/จำหน่าย
          2.1.2 ลดต้นทุนการผลิต
          2.1.3 ติดตามสถานการณ์เพื่อวางแผนการจำหน่าย
     2.2 ข้อมูลการตลาดที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ
          2.2.1 ค้นให้พบว่าต้องการอะไร
          2.2.2 เลือกสินค้าหรือบริการที่นำไปเสนอขาย แล้วสนองความต้องการ ของลูกค้าได้
          2.2.3 ตั้งราคาขายและดำเนินการขาย
          2.2.4 ทำการโฆษณาสินค้า และส่งเสริมให้มีผู้สนใจซื้อมากขึ้น
          2.2.5 นำสินค้าออกเสนอขายและจัดจำหน่ายให้ทั่วถึง
          2.2.6 ทำให้เกิดผลกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการขึ้นมา

 

3. การกำหนดราคา


     การกำหนดราคาสินค้ามีมากมายหลายแบบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องคำนึงถึงราคาที่สูงที่สุดที่ ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ และราคาต่ำสุดที่จะได้เงินทุนคืน คือจะตั้งราคาขายเพิ่มจากต้นทุนในการผลิต ในระหว่าง 40-50 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างการคิดราคาขาย

การทำแหนม 1 กิโลกรัม ใช้ต้นทุนทั้งหมด 100 บาท ต้องการกำไรร้อยละ 5
กำไรต่อ 1 กิโลกรัม 50 x 100/100 = 50 บาท

ต้องตั้งราคาขายกิโลกรัมละ 150 บาท

การคิดราคาขายจะมีการยืดหยุ่นได้ตามราคาของวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การจัดจำหน่าย

        การจัดจำหน่ายสินค้า หมายถึง การนำสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงลูกค้าผู้บริโภค จึงหมายรวมถึงการขายและซื้อสินค้าส่งทอดกันไป ตั้งแต่ผู้ค้าส่งถึงผู้ค้าปลีก รวมทั้งวิธีการขนส่ง นำสินค้าเคลื่อนย้ายไปแต่ละขั้นตอน
การจัดจำหน่ายโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ

     1. จากผู้ผลิต - ผู้บริโภค
     2. จากผู้ผลิต - คนกลาง - ผู้บริโภค

     ช่องทางจำหน่ายที่ดีที่สุด คือ ช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ให้ผลกำไรแก่ผู้ผลิต มากที่สุด เพื่อให้ การขายหรือจำหน่ายสินค้าที่มีปริมาณมากให้ได้ดี ควรเลือก ช่องทางจัดจำหน่ายให้หลากหลาย อาจมีช่องทางหลักอยู่หนึ่งช่องทางที่มั่นคง แล้วก็มีช่องทางเสริมเพื่อให้การจำหน่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 
4. การจัดทำบัญชี

     การจัดทำบัญชี หมายถึงการจดบันทึกรายการซื้อขายทุกอย่างที่มีขึ้น ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเราสามารถกำหนดค่าออกมาเป็นตัวเงิน ไว้เป็นหลักฐานได้ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการลงทุนประกอบอาชีพ เพราะทำให้ได้ทราบถึงต้นทุน กำไร รวมถึงปริมาณการผลิตและการขายสินค้า

ตัวอย่างบัญชีรายรับ / รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2537

ว/ด/ป
รายรับ
จำนวนเงิน
ว/ด/ป
รายจ่าย
จำนวนเงิน
บาท
สต.
บาท
สต.
 
1/2/37 ขายแหนม
1,000
-
1/2/37 เนื้อหมู
300
-
          หนังหมู
100
-
13/2/37 ขายแหนม
500
-
13/2/37 เนื้อหมู
300
-
          หนังหมู
100
-
          กระเทียม
50
-
28/2/37 ขายแหนม
200
-
       
 
   
1,700
-
   
850
-

 
   | Home | <>| มาทำแหนมกันดีกว่า | วัสดุและอุปกรณ์ | ทำแหนมกันได้อย่างไร | กินแหนมกันอย่างไรดี | มาขายแหนมกันดีกว่า |
    ชุดวิชา การทำแหนม หมวดวิชา คหกรรม รหัส HE 3101