อาชีพ

HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม

+ การเลี้ยงปลาสวยงาม 1
+ การเลี้ยงปลาสวยงาม 2

+ ข่อย ไม้ดัดของไทย
+ การปลูกองุ่น
+ การปลูกกล้วยไม้ไทยสกุลต่างๆ
+ การเพาะพันธ์ปลาไน
+ การเลี้ยงปลาสวาย
+ การปลูกมะละกอ

- การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบชาวบ้าน
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- ความรู้เบื้องต้นไก่พื้นเมือง
- โรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- วิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- โรคและการป้งกันโรคไก่พื้นเมือง
- การจัดการอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- แบบทดสอบหลังเรียน

+ การเพาะพันธ์ปลานิล


>> การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบชาวบ้าน > การจัดการอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ตอนที่ 5
การจัดการอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เรื่องที่ 1 การวางแผนการดำเนินงานและการบันทึกการผลิต

               ก่อนที่จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือขณะเลี้ยงไก่พื้นเมืองอยู่แล้ว ผู้ที่เลี้ยวไก่พื้นเมืองต้องมีการวางแผนการดำเนินงานไว้ล่างหน้า เช่น จะจำหน่ายไก่พื้นเมืองช่วงไหนจึงจะได้ราค่าดี โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ไก่พื้นเมืองจะมีร่าคาสูงมากขึ้นในช่วงตรุษจีน สารทจีน หรือเทศกาลอื่น ๆ เพราะประชาชนต้องการไก่พื้นเมืองจำนวนมากในเทศกาลดังกล่าว และในช่วงฤดูแล้ง ไก่พื้นเมืองก็ขายได้ราคาดี เนื่องจากอาหารของมนุษย์จากธรรมชาติมีอยู่น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนนั่นเอง
นอกจากมีการวางแผนการดำเนินงานแล้ว ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดการผลิตไก่พื้นเมืองในแต่ละเดือนว่า มีไก่พื้นเมืองแต่ละรุ่นอยู่จำนวนเท่าใด และถ้าสามารถแยกเพศไก่พื้นเมืองได้ก็ยิ่งดีเพื่อทำให้การวางแผนผลิตลูกไก่พื้นเมืองได้ตามความต้องการของตลาด

ตัวอย่าง บันทึกการผลิตไก่พื้นเมือง ประจำเดือน พฤษภาคม 2539

ลำดับที่
รายละเอียด
จำนวน
 
เพศผู้
เพศเมีย
รวม


1
2
3


ลูกไก่พื้นเมืองแรกเกิด - 2 เดือน
ไก่พื้นเมืองอายุ 2 เดือน - 7 เดือน
ไก่พื้นเมืองอายุ 7 เดือนขึ้นไป


-
-
15

-
-
70

160
75
85
   
รวมจำนวน
320


เรื่องที่ 2 การหาตลาดเพื่อจำหน่ายและการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย

           เนื่องจากประชาชนมีความต้องการไก่พื้นเมืองมาก เพราะคุณภาพของเนื้อไก่พื้นเมืองแน่น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทำให้จำหน่ายได้ราคาดีเมื่อเทียบกับราคาผลผลิตอย่างอื่น การซื้อขายส่วนใหญ่จะใช้วิธีชั่งน้ำหนักและไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด แต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองสามารถหาผู้รับซื้อประจำได้จะเป็นการดีเพราะสามารถประหยัดเวลาในการจำหน่ายไก่พื้นเมือง
          หลังจากผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองหาตลาดเพื่อจำหน่ายไก่พื้นเมืองได้แล้วต้องมีการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย เพื่อจะได้ทราบว่า ผลการดำเนินการเลี้ยงไก่นั้น ได้กำไรหรือขาดทุน โดยอาจมีการประเมินผลการดำเนินการทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี


ตัวอย่าง  บัญชีรายรับ  -  รายจ่ายการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
 ประจำเดือนพฤษภาคม 2539

รายรับ
รายจ่าย
วัน/เดือน/ปี
รายการ
จำนวนเงิน
วัน/เดือน/ปี
รายการ
จำนวนเงิน
บาท
สต.
บาท
สต.

8 พ.ค. 253915

พ.ค.253924

พ.ค.2539


ขายลูกไก่พื้นเมือง 100 ตัว

ขายไก่พื้นเมือง (ใหญ่) 30 ตัว

ขายไก่พื้นเมือง (ใหญ่) 10 ตัว

 

 

 


1,000

1,500

500


-

-

-


6 พ.ค.2539

13 พ.ค.2539

20 พ.ค.2539


29 พ.ค. 2539


ซื้ออาหารไก่

ซื้อวัคซีนและยาถ่าย
พยาธิ
ซื้อวัสดุปรับปรุง
โรงเรือน

ซื้อรางอาหาร


900

110

400


150


-

-

-


-

รวม
3,000 -
รวม
1,560 -


เรื่องที่ 3 การพิจารณาความสำเร็จในอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

            การที่จะพิจารณาว่าผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองประสบความสำเร็จหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่ว่าผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองนั้น เลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม หรือเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก ถ้าผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม จะพิจารณาว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองแล้วไก่พื้นเมืองเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีหรือไม่ไก่พื้นเมืองไม่ตายจากโรคระบาด แต่ถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพหลักนอกจากจะพิจารณาว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองแล้วได้ผลผลิตดี ปัจจัยสำคัญที่จะชี้ขาด คือกำไร - ขาดทุน ถ้าผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองแล้ว จำหน่ายได้กำไรก็แสดงว่าประสบผลสำเร็จทั้งในด้านการผลิตและการตลาด กล่าวคือ "สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ต่ำกว่าราคาขาย"

 

เรื่องที่ 4 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

            การเลี้ยงไก่พื้นเมือง มักจะประสบปัญหาและอุปสรรคมากมายทั้งด้านการผลิตและการตลาด อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีความสนใจและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มอยู่เสมอ จากเอกสาร สิ่งพิมพ์ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองแล้วประสบผลสำเร็จ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พัฒนากรตำบล พัฒนากรอำเภอ และวิทยาลัยเกษตรกรรม จะทำให้ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองสามารถเลี้ยงไก่พื้นเมืองประสบความสำเร็จได้ สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จากประสบการณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมืองของผู้เขียนเอง ขอแนะแนวทางวิธีการแก้ไข ดังนี้
             1. ปัญหาด้านทุนค่าอาหารสูง ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองควรหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหาร เช่น ในช่วงกลางคืน อาจใช้หลอดไฟฟ้าสำหรับดักแมลงเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับไก่พื้นเมือง นอกจากนี้ควรทำการปลูกหญ้าหรือพืชที่ไก่พื้นเมืองชอบกิน
             2. ปัญหาด้านการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองอาจจะประสบปัญหาไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงไม่แข็งแรงหรือเจริญเติบโตช้า ไม่เป็นที่ต้องการของประชาชน ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองควรแก้ไขโดยวิธีการคัดเลือกพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีไว้ไว้ทำพันธุ์อยู่เสมอในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแต่ละรุ่น โดยการคัดไก่พื้นเมืองที่ไม่สมบูรณ์ออกไปและควรจัดหาพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะดีจากแหล่งอื่นมาเป็นพ่อพันธุ์เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์ระหว่างเครือญาติหรือการผสมเลือดชิด
            3. ปัญหาด้านโรคระบาดไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเรื่องโรคพยาธิรบกวนมาก ดังนั้น ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองควรให้ความสนใจในการทำวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำ และต้องจัดการเลี้ยงดูให้ไก่พื้นเมืองได้กินอาหารเต็มที่ โรงเรือนและน้ำดื่มต้องสะอาดจึงจะสามารถป้องกันโรคระบาดได้