ปลาตู้เป็นปลาเลี้ยงสวยงาม ที่มีผู้นิยมเลี้ยงกันเป็นงานอดิเรก ปลาตู้จะมีมากมายหลายพันธุ์ทั้ง
ปลาน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม การเลี้ยงพันธุ์ปลาแต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป ปลาบางชนิด
จะเลี้ยงรวมกันได้ บางชนิด
เลี้ยงรวมกันไม่ได้ ผู้เลี้ยงปลาจึงควรศึกษาหาความรู้ในแง่มุมต่างๆที่
เกี่ยวข้องเสียก่อนจะทำให้การเลี้ยงปลาตู้ประสบผลสำเร็จ
     ชุดวิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของ
การจัดตู้ปลา องค์ประกอบ หลักวิธีการ และการจัดตู้ปลา การเลือก
ปลาที่จะเลี้ยง การดูแลรักษาตู้ปลา และอุปกรณ์ภายในตู้ปลอาชีพ

HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม

การเลี้ยงปลาสวยงาม1
การเลี้ยงปลาสวยงาม 2
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  ตอนที่ 1
  ตอนที่ 2
  ตอนที่ 3
  ตอนที่ 4
  ตอนที่ 5
  
แบบทดสอบหลังเรียน
ข่อยไม้ดัดของไทย
การปลูกองุ่น
การปลูกกล้วยไม้ไทยสกุลต่างๆ
การเพาะพันธ์ปลาไน
การเลี้ยงปลาสวาย
การปลูกมะละกอ
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบชาวบ้า
การเพาะพันธ์ปลานิล