HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
 

การทำดอกไม้จากกระดาษสา
การทำลวดลายบนกระจก

การประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนมปัง
     แบบทดสอบก่อนเรียน
     ตอนที่ 1
     ตอนที่ 2
     ตอนที่ 3
     ตอนที่ 4
     ตอนที่ 5
     แบบทดสอบหลังเรียน


โครงเครื่องเขินจากกระดาษ
การทำลวดลายและสีบนกระดาษสา
การเขียนลวดลายศิลาดลแบบประยุกต์ 
                                         ตอนที่ 3
                  การประดิษฐิดอกและใบมะล
  
เรื่องที่ 1     การประดิษฐ์ดอกมะลิ
          การประดิษฐ์ดอกมะลิเป็นศิลปประดิษฐ์แขนงหนึ่งมักมีผู้กล่าวว่าผู้มี
สามารถทำได้จะต้องขึ้นอยู่กับความถนัดของบุคคลหรือมีพรสวรรค์       ซึ่ง
คำกล่าวเช่นนี้เป็นคำกล่าวที่เกินความเป็นจริง    เพราะทุกคนเกิดมา ไม่มี
ความสามารถติดตัวมาต้องมีการฝึกหัดทำทั้งนั้นถ้าทุกคนได้ฝึกหัดมาก ๆ
บ่อย ๆ    ประกอบกับความตั้งใจและพยายามเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้อย่าง
แน่นอนดังนั้น   การประดิษฐ์ดอกมะลิ ถ้าผู้เรียนสนใจ พยายามและเข้าใจ
ในการสร้างสรรค์    นึกถึงสิ่งที่เป็นจริงและสร้างจินตนาการให้เกิดเป็นจริง
ขึ้นมาโดยเริ่มต้นการประดิษฐ์ดอกมะลิตูมดอกมะลิแย้มและดอกมะลิบาน
ดังนี้
วิธีทำดอกตูม
          1. แบ่งเนื้อแป้งออกมาเป็นก้อนกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ?
เซนติเมตร
          2. ทำแป้งก้อนกลมให้เป็นรูปหยดน้ำ
          3. ใช้ปากคีบแทงลงไปตรงกลาง แล้วบีบไปรอบ ๆ 5-6 ครั้ง
          4. ใช้ลวดเสียบตรงกลางดอก จากด้านบนลงล่าง ประมาณ
1 เซนติเมตร เพื่อทำก้านดอก
          5. ใช้มือบีบคลึงดอกโคน ดอกตูม หมุนไปรอบ ๆ ก็จะได้ดอกมะลิตูม
วิธีทำดอกแย้ม
          1. แบ่งแป้งออกมาทำให้เป็นก้อนกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
0.6 เซนติเมตร
          2. จากแป้งก้อนกลมคลึงให้เป็นรูปหยดน้ำ
          3. ใช้กรรไกรตัดแบ่งปลายออกเป็น 8 ส่วนเท่า ๆ กัน จาก 2 เป็น 4
และแบ่งจาก 4 เป็น 8 ส่วน
          4. ใช้ปากคีบหนีบตรงกลางกลีบ กลีบละ 1 ครั้ง (ถ้าปากคีบติดแป้ง
ให้ทาครีมก่อน)
          5. ใช้ลวดจุ่มกาว แล้วเสียบลงตรงกลางดอกโดยไม่ให้เห็นปลายลวด
          6. ใช้มือค่อย ๆ รวบให้กลีบลู่เข้าหากัน โดยปลายงอเล็กน้อยเหมือน
ลักษณะกลีบแย้ม
วิธีทำดอกบาน
          1. แบ่งแป้งออกมาให้มากกว่าดอกแย้มประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.7 เซนติเมตร
          2. ทำแป้งก้อนกลมให้เป็นรูปหยดน้ำ ใช้เหล็กคลึงแทงเข้าตรงกลาง
ด้านหนา (โคนก้อนแป้ง)
          3. ใช้เหล็กคลึงกับนิ้วชี้ให้แป้งแผ่บางออก
          4. ใช้กรรไกรตัดแบ่งออกเป็น 7-8 ส่วนเท่า ๆ กัน
          5. ใช้ปากคีบหนีบกลีบละ 1 ครั้ง แล้วคว่ำดอกลงที่นิ้วชี้
          6. ใช้เหล็กคลึงกดลงไปที่กลีบด้านหลังให้เหมือนลักษณะกลีบดอกจริง
          7. ใส่ลวดทำเป็นก้านดอกและคลึงแป้งที่โคนดอกประมาณ 1
เซนติเมตร เสร็จแล้วผึ่งให้แห้ง

เรื่องที่ 2     การประดิษฐ์ใบและกลีบเลี้ยง

          ใบและกลีบเลี้ยงของดอกมะลิ เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ต้องประดิษฐ์
นำมารวมกันกับส่วนที่เป็นดอกไม้ เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพที่ธรรมชาติ
สร้างสรรค์ไว้ หากธรรมชาติขาดส่วนประกอบก็ประดุจดังนกที่ปราศจาก
ขนห่อหุ้มตัวดังนั้น ใบดอกมะลิและกลีบเลี้ยงก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ดอก
มะลิมีความงดงามดุจกัน การทำใบดอกมะลิและกลีบเลี้ยงมีวิธีประดิษฐ์ ดังนี้
การประดิษฐ์ใบ
          1. นำแป้งสีเขียวปั้นเป็นก้อนกลม แล้วทำให้เป็นรูปหยดน้ำ แต่ให้มี
ลักษณะยาว
          2. นำแบบพิมพ์ใบไม้ทาครีมเล็กน้อย แล้วกดทับลงบนแป้งให้แผ่แบน
เหมือนใบ
          3. ใช้เหล็กคลึงแป้งบริเวณที่ริมใบให้บาง
          4. ยกใบขึ้นวางที่นิ้วชี้ แล้วใช้เหล็กคลึงรอบ ๆ ริมใบ จะทำให้ใบพลิ้ว
เหมือนใบธรรมชาติ
          5. ใช้ลวดเบอร์ 24 ยาว 3-4 เซนติเมตร ทากาวเล็กน้อย แล้ววางบนใบ
ด้านที่มีลายครึ่งหนึ่ง
          6. ใช้มือบีบด้านล่างของใบ (ด้านที่ไม่มีลาย) ให้แป้งปิดทับลวดให้
มิดชิด เสร็จแล้ววางผึ่งให้แห้ง
การประดิษฐ์กลีบเลี้ยง
          1. ใช้แป้งสีเขียวที่ผสมเตรียมไว้ประมาณเม็ดถั่วเขียว
          2. คลึงให้กลม แล้วทำเป็นรูปหยดน้ำ
          3. ใช้กรรไกรตัดแป้งด้านแหลม แบ่งเป็น 6 ส่วน (โดยตัดแบ่งเป็น
ครึ่งหนึ่งก่อน แล้วตัดครึ่งละ 3 ส่วนอีกครั้ง)
          4. นำดอกไม้ที่ประดิษฐ์ไว้แล้วทาครีมที่ก้านดอกเล็กน้อย เพื่อเลื่อน
กลีบเลี้ยงได้สะดวก แทงก้านดอกลงไปในกลีบเลี้ยง
          5. รูดกลีบเลี้ยงขึ้นไปอย่าให้ชิดออก กะดูประมาณพองาม แล้วคลึง
โคนกลีบเลี้ยง ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เสร็จแล้วผึ่งไว้ให้แห้ง ทำอย่างนี้ทุกดอก