การศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของประชาชน
ความหมาย
          การศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของประชาชน หมายถึง ระบบการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ  เป็นระบบที่ไม่มีหลักสูตรระเบียบวิธี หรือแบบ แผนใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นระบบที่เกิดขึ้นก่อนการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมที่เห็นชัดเจนมากที่สุด ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดู
ภายในครอบครัว  เด็กเรียนรู้ภาษา  การประพฤติปฏิบัติต่างๆ  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในครัวเรือน  การเรียนรู้ด้านการอาชีพจากบิดามารดา เป็นต้น
          คำว่า "การศึกษาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของประชาชน"  ได้ระบุครั้งแรกในแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535  โดยใช้แทนคำว่า
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาแบบธรรมดาวิสัย หรือ Informal  Education  ซึ่งเป็นระบบหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต

สาระสำคัญ
          ระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันยึดแนวทางตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 โดยเป็นระบบที่ให้บุคคลได้ศึกษาและเรียนรู้
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  และสังคม อย่างสมดุล และสามารถเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้รูปแบบหรือระบบการศึกษาที่เกิดจากการ เรียนรู้ในวิถีชีวิต ของ ประชาชนเป็นรูปแบบหนึ่งที่เรียนรู้ได้จาก คำบอกเล่า  การพบปะสนทนากับคนอื่นๆ  รวมทั้งจากการกระทำของตนเอง จะเห็นได้ว่าจะไม่มีการออกแบบจัด กระทำใดๆ ระบบการเรียนอย่างไม่เป็นทางการก็เกิดขึ้นและมีอยู่ตลอดเวลา และระบบนี้คงจะทดแทนด้วยระบบอื่นไม่ได้เช่นกัน แต่ก็เป็นไปได้ที่จะปรับปรุง ประสิทธิภาพของระบบดังกล่าวให้ดีขึ้น เช่น  การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่จำเป็นให้ไปถึงบุคคลในระยะเวลาที่เหมาะสม การพบปะสนทนาให้ความรู้บุคคล ที่อยู่รอบๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น  (สนอง  โลหิตวิเศษ; 2536 ; 11 - 12)
          ส่วนแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้สาระสำคัญของการศึกษาตามลักษณะนี้ไว้ว่า  เป็นการศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งความรู้และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของบุคคลทั้งที่มีอยู่เอง และมีมนุษย์จงใจสร้างขึ้น เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ หรือเป็นบริการของการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ : 2535; 12)  จากสาระสำคัญทั้ง 2 ประการ ชี้ให้เห็นกรอบความคิดของการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิต 3 ประการ คือ 
     1. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติของการใช้ชีวิตของมนุษย์
     2. เป็นผลอันเนื่องมาจากกระบวนการสังคมประกิต (Socialization)
     3. เป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล

บทสรุป
          การศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู้ในวิถีชีวิตเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเองตามธรรมชาติของการใช้ชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการสังคมประกิต สังคมสามารถจัดการศึกษาประเภทนี้ขึ้นโดยการจัดสถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น

คำค้น
          แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2535
          การศึกษาตามอัธยาศัย
          การศึกษาตลอดชีวิต