แบบทดสอบก่อนเรียน


คำชี้แจง ให้กาเครื่องหมายโดยการคลิกเม้าส์ที่ หน้าข้อที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และตรวจคำตอบโดยการคลิกปุ่ม "SEND TO SCORE"

1. ข้อใดคือความหมายของสิ่งเสพติด .
ก. สิ่งที่ต้องการนำเข้าสู่ร่างกายและจะแสดงอาการเมื่อขาดอย่างรุนแรง
ข. สิ่งที่นำเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานจะทำให้เกิดความต้องการสิ่งนั้นมากขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ค. สิ่งที่มีผลเสียต่อร่างกายแต่มีความต้องการที่จะนำเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นและจะแสดงอาการเมื่อขาดสิ่งนั้น
ง. สิ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย นำไปเผาผลาญให้เกิดพลังงาน

2. ข้อใดเป็นสิ่งเสพติดที่ออกฤทธิ์เหมือนกัน .
ก. ยาม้า ฝิ่น ยานอนหลับ
ข. กัญชา กระท่อม แอล เอส ดี
ค. มอร์ฟีน ยากล่อมประสาท เฮโรอีน
ง. เซคโคบาล สาระเหย เอส ที พี

3. สิ่งเสพติดในข้อใดเป็นสิ่งเสพติดที่มาจากการสังเคราะห์ .
ก. มอร์ฟีน เฮโรอีน
ข. กัญชา ฝิ่น
ค. เหล้าแห้ง ฝิ่น
ง. ยาม้า กัญชา

4. เหล้าแห้ง จัดอยู่ในสิ่งเสพติดประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุ้นประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน

5. ข้อใดไม่ใช่อาการขาดยาของผู้ติดเฮโรอีน
ก. อาเจียน
ข. ดิ้นทุรนทุราย
ค. หาวนอน
ง. มือเท้าอุ่น

6. อาการ "ลงแดง" จะเกิดขึ้นกับผู้ติดยาเสพติด ในกรณีใด .
ก. ผู้เสพติดที่ใช้ยาหลายอย่างร่วมกัน
ข. ผู้เสพติดที่เสพยาเกินขนาด
ค. ผู้เสพติดที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจ
ง. ผู้เสพติดที่ติดสิ่งเสพติดอย่างรุนแรงและมีอาการเมื่อไม่ได้เสพ

7. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นติดสิ่งเสพติดน้อยที่สุด .
ก. อิทธิพลจากพ่อแม่
ข. อยากรู้อยากลอง
ค. ค่านิยมในหมู่วัยรุ่น
ง. ความเชื่อที่ผิด

8. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กวัยรุ่นติดสิ่งเสพติดกันมากคืออะไร
ก. ถูกบังคับ
ข. อยากทดลอง
ค. เอาอย่างเพื่อน
ง. รู้เท่าไม่ถึงการณ์

9. เหตุใดผู้ติดยาเสพติดจึงมักก่ออาชญากรรม
ก. ประชดตัวเอง
ข. ต้องการเงินไปซื้อยา
ค. ไม่สามารถควบคุมสติได้
ง. ไม่พอใจสิ่งแวดล้อมตัวเอง

10. โรงพยาบาลใดที่รับผิดชอบผู้ติดสิ่งเสพติด
ก. โรงพยาบาลสงฆ์
ข. โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ค. โรงพยาบาลพระประแดง
ง. โรงเรียนบำราศนราดูรท่านตอบถูก ข้อ

ย้อนกลับเริ่มทำแบบทดสอบใหม่