แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้กาเครื่องหมายโดยการคลิกเม้าส์ที่ หน้าข้อที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และตรวจคำตอบโดยการคลิกปุ่ม "SEND TO SCORE"

1. ข้อใดคือความหมายสิ่งเสพติด
ก. สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะไม่สามารถหยุดเสพได้ต้องเสพไปเรื่อย ๆ
ข. สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วทำให้เกิดความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ค. สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะไม่สามารถคงปริมาณเดิมได้จะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ
ง. สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพไปเรื่อย ๆ
และต้องเพิ่มปริมาณขึ้นจนทำให้เกิดเป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจ

2. มอร์ฟีนและเฮโรอีนเป็นสิ่งเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อประสาทอย่างไร
ก. กดประสาท
ข. หลอนประสาท
ค. กระตุ้นประสาท
ง. ออกฤทธิ์ผสมกัน

3. ผู้ติดสิ่งเสพติดประเภทเฮโรอีน หรือมอร์ฟีนมักชอบสวมเสื้อแขนยาวเพราะอะไร
ก. ปกปิดรอยเข็มฉีดยา
ข. อยากทำตัวเป็นคนลึกลับ
ค. ป้องกันแดด
ง. ป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่แผลที่เกิดจากเข็ม

4. คนที่ติดสิ่งเสพติด เมื่อไม่ได้เสพจะมีอาการอย่างไร
ก. ร้องไห้
ข. ปวดศีรษะ
ค. เป็นลมหน้ามืด
ง. คลื่นไส้ อาเจียนและหาวบ่อย ๆ

5. ปัญหาในข้อใดที่เป็นสาเหตุทำให้เด็กวัยรุ่นมีโอกาสติดสิ่งเสพติดได้มากที่สุด
ก. ปัญหาจากตนเอง
ข. ปัญหาจากครอบครัว
ค. ปัญหาจากชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ

6. จากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นติดสิ่งเสพติดมากที่สุดคือข้อใด
ก. ถูกหลอก
ข. อยากลอง
ค. ผิดหวัง
ง. เจ็บป่วย

7. ข้อใดเป็นการหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
ก. ไม่คบหาสมาคมกับผู้ที่ติดสิ่งเสพติด
ข. ต้องศึกษาอาการของผู้ติดสิ่งเสพติด
ค. ศึกษาให้รู้ถึงโทษของสิ่งเสพติดทุกชนิด
ง. สำรวจดูว่าท้องถิ่นของตนมีสิ่งเสพติดอะไรบ้าง

8. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการติดสิ่งเสพติดให้โทษของมนุษย์
ก. ความอยากรู้อยากลอง
ข. ความจำเป็นทางด้านร่างกาย
ค. สภาพแวดล้อมทางครอบครัว
ง. การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

9. สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันการติดสิ่งเสพติดได้คือข้อใด
ก. การให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
ข. การควบคุมกิจกรรมของวัยรุ่นให้รัดกุม
ค. ออกกฎหมายปราบปรามโดยเด็ดขาด
ง. การแก้ไขปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมในชุมชน

10. สิ่งเสพติดประเภทใดที่มีอันตรายและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่ร้ายแรงมากที่สุด
ก. ฝิ่น
ข. เฮโรอีน
ค. มอร์ฟีน
ง. ทินเนอร์ท่านตอบถูก ข้อ

ย้อนกลับเริ่มทำแบบทดสอบใหม่