มารู้จักกับเด็กวัย 3 - 5 ขวบ

ในวงจรชีวิตของมนุษย์เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุวัยเด็กเป็นวัยที่มีความสำคัญอย่างมาก
ต่อการพัฒนาการเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม ดังนั้น การเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กจึงเป็นสิ่ง
ที่จำเป็นอย่างยิ่ง วัยเด็กสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
1. เด็กทารก มีช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ
2. เด็กก่อนวัยเรียน มีช่วงอายุตั้งแต่ 3 ขวบ จนถึง 5 ขวบ
3. เด็กวัยเรียน มีช่วงอายุตั้งแต่ 6 ขวบ จนถึง 13 ปี

เด็กก่อนวัยเรียน เป็นเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 3 - 5 ขวบ เป็นวัยที่ถือว่า “วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ”
ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยทารก ก้าวสู่ความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ สังคมที่กว้างออกไป
จากครอบครัว ดังนั้นเราจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก เช่น
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการให้ถูกวิธี อันจะช่วยให้
เด็กเกิดการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม

ความหมายของการเจริญเติบโต พัฒนาการ
ความสำคัญของเด็กวัย 3 - 5 ขวบ

การเจริญเติบโต หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาดรูปร่าง ปริมาณ ทำให้มี
จำนวน เพิ่มขึ้นหรือมีการขยายมากขึ้น”
พัฒนาการ หมายถึง “กระบวนการของการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบ ระเบียบ ต่อเนื่องตามลำดับขั้นนำไปสู่การพัฒนาทางคุณภาพ” พัฒนาการของมนุษย์ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญเติบโต ควบคู่กับการพัฒนาทางคุณภาพ อารมณ์
สติปัญญาและสังคม

ความสำคัญของเด็กวัย 3 - 5 ขวบ
เด็กวัยนี้ เป็นวัยพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาความสำคัญ
ของชีวิต เด็กจะเริ่มพัฒนาลักษณะความเป็นตัวของตัวเอง ให้ความสนใจในสิ่งรอบตัว
อยากรู้อยากเห็น และชอบตั้งคำถามในเรื่องต่าง ๆ เด็กจะพยายามและต้องการช่วยเหลือ
ตนเอง เริ่มสร้างความมั่นใจจากพื้นฐาน ความไว้วางใจที่มีต่อผู้อื่น แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กขาดอิสระในการสร้างความเชื่อมั่นขาดโอกาสในการเรียนรู้ สิ่งที่เขาสนใจ จะมีผล
ทำให้เด็กเกิดการพึ่งพาติดยึดผู้อื่น ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก กลัว
ก้าวร้าว และไม่ไว้วางใจผู้อื่น
ดังนั้น ผู้ปกครองหรือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กวัยนี้ จึงควรเข้าใจ และยอมรับถึงลักษณะ
เฉพาะวัยอย่างถูกต้อง เพื่อให้การสนับสนุนและดูแลเด็กวัยนี้ได้อย่างเหมาะสม