Homepage
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมายลงบนข้อที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียง ข้อเดียว
1. ข้อใดเป็นการสร้างความพร้อมด้านร่างกาย เพื่อให้การทำงานมีความสุข .
  ก. การวิ่งอยู่กับที่
  ข. การจัดกิจกรรมนันทนาการ
  ค. การออกกำลังกายและการพักผ่อนให้เพียงพอ
  ง. การตั้งใจทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการใช้กำลังกายอย่างเต็มที่ในงานอาชีพ
2. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด .
  ก. อารมณ์ดี สุขภาพดีด้วย
  ข. อารมณ์สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้
  ค. การระงับความโกรธที่ดีที่สุดคือการเดินหนีไป
  ง. พุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนเรื่องของการควบคุมอารมณ์
3. ข้อใดเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสังคมที่ดีที่สุด .
  ก. การอุทิศเวลาทั้งหมดให้งานของส่วนรวม
  ข. การสร้างความมั่นคงในชีวิตครอบครัวของตนเอง
  ค. การให้ความเคารพนับถือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าตนเอง
  ง. การยอมรับและปฏิบัติตามมติของส่วนรวม ตามหลักของระบอบประชาธิปไตย
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ก. สติปัญญาเป็นสิ่งติดตัวมาแต่กำเนิด ไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้
  ข. การศึกษาอบรมจะช่วยให้ระดับสติปัญญาของมนุษย์สูงขึ้นได้
  ค. สติปัญญาหรือความรู้ความสามารถของบุคคลจะส่งผลต่อความสำเร็จ
  ง. การพัฒนาสติปัญญาสามารถทำได้โดยไม่จำกัดเพศ วัย ศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดชีวิต
5. งานคืออะไร
  ก. คือกิจกรรมที่ทำและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
  ข. คือกิจกรรมที่มนุษย์กระทำขึ้นเพื่อสนองความต้องการตนเองและสังคม
  ค. คือประสบการณ์ที่มนุษย์ได้รับจากการดำเนินชีวิตประจำวัน
  ง. คือกิจกรรมที่มีการวางแผนในการดำเนินชีวิต เพื่อความอยู่รอดในสังคม
6. ข้อใดเป็นความสุขที่เกิดจากความสำเร็จของงานที่สำคัญที่สุด .
  ก. ค่าตอบแทน
  ข. คุณภาพของงาน
  ค. การยกย่องชมเชยในผลงาน
  ง. ความพึงพอใจอันเป็นเป้าหมายของชีวิต
7. ข้อใดเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานที่พบมากที่สุด .
  ก. ขาดความต่อเนื่อง
  ข. ขาดขวัญและกำลังใจ
  ค. ขาดความชำนาญและประสบการณ์
  ง. ขาดการพิจารณาใช้บุคคลให้เหมาะสมกับงาน
8. ในการทำงานให้เกิดความสุขและประสบความสำเร็จ ข้อใดมีความสำคัญที่สุด
  ก. รู้จักตนเอง มีความอดทน ประหยัด
  ข. มีความขยัน รู้จักถ่อมตน เสียสละ
  ค. รู้จักตนเอง เสียสละแบ่งปัน รักงานที่ทำ
  ง. ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม
9. การวางแผนในการทำงาน หมายถึงข้อใด
  ก. การทำงานตามขั้นตอนที่กำหนด
  ข. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า
  ค. การแบ่งงานและการกระจายงานให้เหมาะสม
  ง. การเลือกงานที่มีความสำคัญสูงสุด
10. ข้อใดเป็นลักษณะของทีมงานที่ดี
  ก. ทุกคนเต็มใจและมีเป้าหมายเดียวกัน
  ข. ตรงต่อเวลา เสียสละ ทำงานพร้อมกัน
  ค. การแบ่งงานตามความสามารถของบุคคล
  ง. ทำงานเท่ากัน สวัสดิการเหมือนกัน และค่าตอบแทนเท่ากันด้วย
11. ข้อใดเป็นการใช้เวลาให้เกิดคุณค่าของชีวิตสูงสุด
  ก. การใช้เวลาทำงานสำหรับตนเองให้มากที่สุด
  ข. การแบ่งเวลาให้งานของส่วนรวมมากที่สุด
  ค. การใช้เวลาให้มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
  ง. การทำงานให้ได้ค่าตอบแทนสูงที่สุด
12. ข้อใดไม่ใช่สิ่งประกอบสำคัญที่ทำให้การทำงานมีความสุข
  ก. แรงจูงใจในการทำงาน
  ข. บรรยากาศที่ดีในการทำงาน
  ค. เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน
  ง. ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา และผลงานในอดีต
13. ข้อใดเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดในการทำงาน
  ก. ค่าตอบแทน
  ข. ตำแหน่งหน้าที่
  ค. ความก้าวหน้าของงานอาชีพ
  ง. สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน
14. บรรยากาศในการทำงานด้านใดที่ส่งเสริมให้งานบรรลุเป้าหมายสูงสุด
  ก. สถานที่ทำงาน
  ข. เพื่อนร่วมงาน
  ค. ลักษณะของงานหรือภารกิจที่ทำ
  ง. สวัสดิการและเครื่องอำนวยความสะดวก
15. การรับทราบข้อมูลจากสื่อสารมวลชนชนิดใดที่ส่งเสริมงานอาชีพได้ดีที่สุด
  ก. โทรทัศน์
  ข. วิทยุกระจายเสียง
  ค. หนังสือพิมพ์รายวัน
  ง. วารสารอาชีพและชุดวิชาชีพ กศน.
16. จริยธรรมวิชาชีพ หมายถึงข้อใด
  ก. การประกอบอาชีพที่สุจริต
  ข. การประกอบอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม
  ค. การมีความศรัทธาและซื่อสัตย์ต่องานอาชีพของตน
  ง. การส่งเสริมให้บุคคลประกอบอาชีพที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง .
........................................................................................................................................................................................

ท่านตอบถูก ข้อ เฉลย