เรื่องที่ 2.2 แนวทางการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
การที่เด็กจะเรียนรู้กิจกรรมทางกายใหม่ ๆ ได้ดีนั้น นอกจากกล้ามเนื้อที่ต้อง
ทำงานประสานกันแล้วยังต้องมีความอดทน และการใส่ใจในการเรียนรู้เข้ามาประกอบด้วย
หากพบว่าสมรรถภาพทางกายยังไม่ดีเท่าที่ควร ก็ควรจะสนับสนุนกิจกรรมที่ทำให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้มากขึ้น เช่น การเล่นวิ่งไล่จับเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น
การโหนปีนป่าย การเล่นเกมที่มีกติกา หรือวาดภาพเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นต้น
การส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย จะประสบผลสำเร็จหากเรา ทำให้เป็นกิจกรรมที่

สนุกสนาน ไม่ใช่การเรียนการสอนที่ซับซ้อนเกินความเข้าใจและความสนใจของเด็กวัยนี้
และจงปล่อยเวลาส่วนใหญ่ให้เด็กได้ทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ CLICK