ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัวไทย
ลักษณะครอบครัวไทย พอสรุปได้ดังนี้
1. ครอบครัวไทยเป็นครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก
2. ผัวเดียวเมียเดียว
3. การสืบสกุลถือผู้ชายเป็นหลัก
4. ครอบครัวไทยถือผู้ชายเป็นหลัก
5. ครอบครัวไทยมีความเข้มข้นในเรื่องความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
6. เด็กเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจของครอบครัว

หน้าที่ของครอบครัว
ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าจะมีสถาบันทางสังคมอื่น เช่น สถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางเศรษฐกิจรับช่วงหน้าที่ของครอบครัวไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ครอบครัวก็ยังมีหน้าที่อันสำคัญ
พอสรุปได้ดังนี้
1. การให้กำเนิดบุตร สังคมถือว่าการมีบุตรหรือความเป็นครอบครัวเป็นการสืบต่อแห่งระบบครอบครัว
ในสังคม
2. การอบรมให้เรียนรู้ระเบียบของสังคมในเบื้องต้นจากบิดา-มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ เช่น การพูด การ
แยกแยะว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ครอบครัวจึงเป็นศูนย์กลางอันสำคัญยิ่งในการอบรมสั่งสอน รับช่วงและ
ถ่ายทอดมรดกแห่งสังคม
3. การปกป้องและการทำนุบำรุงรักษา ครอบครัวมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความคุ้มครอง และเลี้ยงดูบุตร
ตลอดจนบุคคลในครอบครัว การทำนุบำรุงอาจกระทำได้โดยทำนุบำรุงในด้านร่างกายให้เจริญเติบโตและ
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และการทำนุบำรุงในด้านคุณภาพ โดยการให้การศึกษาอบรม เพื่อเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. การกำหนดสถานภาพของบุคคล เด็กที่เกิดมาย่อมได้สถานภาพทางสังคมตามสภาพของบิดา
มารดา ของตน เช่น เป็นคนไทย หรือคนจีน เป็นต้น