เอกลักษณ์สังคมไทย
เอกลักษณ์ เป็นลักษณะพิเศษที่พอมองดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นอะไร มีลักษณะเฉพาะอย่างไร เอกลักษณ์
ของสังคมไทย คือ ลักษณะเฉพาะของสังคมไทย ซึ่งจะต้องพิจารณาจากลักษณะทาง การปกครองการควบคุม
ทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา อาชีพ เอกลักษณ์ของสังคม ไทยมีลักษณะเด่นดังนี้
1. สังคมไทยรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของประเทศสถาบัน และสิ่งที่
มีความสำคัญเกือบทุกอย่างในประเทศรวมอยู่ที่กรุงเทพมหานคร อำนาจทาง การเมืองการปกครอง สถาบัน
การศึกษาชั้นสูง โรงพยาบาลดี ๆ ถนนและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ล้วนอยู่ที่ศูนย์กลางคือกรุงเทพ
มหานคร
2. สังคมไทยเป็นสังคมเจ้านาย ทั้งนี้เป็นเพราะค่านิยมและได้อบรมสั่งสอนกันมาโดยลำดับ ผู้ใหญ่มักให้
พรแก่ผู้น้อยว่า "ขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโต อยู่สุขสบาย ไม่ต้องทำงานหนัก และมั่งคั่ง ไปด้วยบริวาร" ปัจจุบัน
นิยมการมีตำแหน่งทางราชการ ตำแหน่งทางสังคม
3. สังคมไทยมีปรัชญาชีวิตที่สงบสุข ทั้งนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ซึ่งมีปรัชญาเชื่อใน
กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว พระพุทธศาสนาสอนให้คนรังเกียจการ ฆ่าสัตว์ สอนให้รู้จักอภัยไม่จองเวร ในด้านการดำเนินชีวิตสอนให้คนแสวงหาความสุขโดยใช้ วิธีสันโดษและเสียสละ
4. สังคมไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
5. สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทาง การเกษตร
6. สังคมไทยเป็นสังคมลักษณะชาวบ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ 85% เป็นชาวชนบทและมีอาชีพ
ทางการเกษตร ทำให้ความสัมพันธ์ของคนไทยเป็นไปในลักษณะ สนิทสนมกันเป็นส่วนตัวมีความเป็นกันเอง
สนใจในเรื่องน้อยหน้า ไม่น้อยหน้า มีเกียรติ ไม่มีเกียรติ
7. สังคมไทยชอบความหรูหราฟุ่มเฟือย การไม่ยอมน้อยหน้าใคร การอยากจะเป็นผู้มีเกียรติได้รับการ
ยกย่องจากสังคม ทำให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านวัตถุ