สังคมและลักษณะสังคมไทย
สังคม คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันโดยมีการกำหนด
รูปแบบของบรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ บทบาท และ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น ว่าการ
กำหนดภาษาที่สื่อความหมาย การกำหนด สิทธิและ
หน้าที่ นักสังคมวิทยาได้ ให้ความหมายพอสรุปได้
ว่า สังคมคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใน อาณาบริเวณใด
บริเวณหนึ่งเป็นเวลานานพอสมควร โดยผู้คนใน
กลุ่มนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน และกัน และมีหลาย
สิ่งหลายอย่างคล้ายหรือเหมือน ๆ กัน เช่น การ
แต่งกาย ภาษาที่ใช้ หรือกล่าว โดยรวม ๆ กันคือมี
วัฒนธรรมเดียวกัน
ลักษณะสังคมไทย
สังคมไทยมีลักษณะเด่นพอประมวลได้ดังนี้
1. ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คนไทยมีลักษณะเป็นมิตรกับทุกคนไม่ชอบเอาเปรียบ
ผู้อื่น เป็นคนมีความเมตตากรุณา บางครั้งโกรธง่ายหายเร็ว และไม่อาฆาต พยาบาทจองเวรผู้อื่น
2. นิยมความโอ่อ่า เชื่อมั่นและหยิ่งในเกียรติของตนเอง
3. นิยมการแสดงความนอบน้อมและเคารพบุคคลผู้มีอำนาจ
4. นิยมการแสวงหาความสุขจากชีวิตกิจกรรมต่าง ๆคนไทยชอบชีวิตแบบ ง่าย ๆ ไม่ค่อยสนใจในระเบียบ
กฎเกณฑ์เท่าไรนัก
5. มีความมักน้อย สันโดษและพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
6. รักอิสรภาพหรือความเป็นไทย
7. มีความกตัญญู คนไทยเป็นคนที่รู้จักบุญคุณคน เมื่อมีใครให้ความช่วยเหลือตนก็มักจะ หาทาง
ตอบแทนบุญคุณ
8. เชื่อในเรื่องบาปบุญ กฎแห่งกรรม ด้วยอิทธิพลของการนับถือพระพุทธศาสนา ทำให้เชื่อ ในเรื่อง
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว