หลักการสำคัญของการให้คำปรึกษา

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

หลักการสำรวจและทำความเข้าใจปัญหา

กระบวนการให้คำปรึกษา หมายถึงการให้ความช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษา ซึ่งโดย
ทั่วไปเป็น ผู้ที่มีความทุกข์ ทางด้านอารมณ์จิตใจ ด้วยการพูดคุยกันอย่างมีลำดับขั้นตอนในแต่ละ
ขั้นตอนจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันและ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดการเรียนรู้ใหม่ ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ผู้รับคำปรึกษาต้องการในแต่ละขั้นตอน สามารถปฏิบัติซ้ำบ่อยๆ
ย้อนกลับไปมาได้เป็นวงจร ถ้ายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเรียนรู้ใหม่ เช่น
ขั้นตอนที่ 1
เป็นขั้นตอนของความพยายามสร้างมิตรไมตรีให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให ้ผู้รับคำปรึกษา
ลดความวิตกกังวลในการ มาขอคำปรึกษา พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวอันเป็นความทุกข์ หรือปัญหาของตนเองให้ผู้ให้คำปรึกษาดำเนินการต่อไป
ขั้นตอนที่ 2
คือการทำความเข้าใจปัญหา และความต้องการของตนเอง แต่ขั้นตอนที่2 อาจไม่
เกิดขึ้นหากผู้รับคำปรึกษายังไม่ไว้วางใจผู้ให้คำปรึกษาเพียงพอจึงไม่กล้าเปิดเผยปัญหาความทุกข์
หรือข้อมูลของตนเองทั้งหมดเป็นเหตุให้ผู้ให้คำปรึกษาไม่สามารถช่วยให้ผู้รับคำปรึกษามองเห็น
ต้นเหตุของปัญหาได้ชัดเจนผู้ให้คำปรึกษาอาจต้องย้อนกลับไปเริ่มต้น ขั้นตอนที่1 ใหม่เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความรู้สึกคุ้นเคยและไว้วางใจผู้ให้คำปรึกษามากขึ้น


หลักการสำคัญของการให้คำปรึกษา

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นขั้นตอนแรกของการให้คำปรึกษาหมายถึง
การสร้างบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองในการพูดคุยเกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกัน
เกิดความประทับใจทุกครั้งเมื่อมีผู้มาพบหรือเมื่อผู้ให้คำ ปรึกษาไปพบปะเยี่ยมเยียนด้วยไมตรีจิต
>เป็นการแสดงถึงความเข้าใจ การยอมรับในเบื้องต้นต่อตัวผู้มาขอรับคำปรึกษา ตามสภาพ
ที่เขาเป็นอยู่ในขณะนั้นเสียก่อน จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความรู้สึกอบอุ่น และค่อย ๆ
เกิดความรู้สึกมั่นใจที่จะ เล่าปัญหาความทุกข์ ความไม่สบายใจของตนเองออกมาผู้ให้คำปรึกษา
จะสามารถอาศัยกระบวนการ ของการให้คำปรึกษา ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีมีความหมายรวมถึงการทำความตกลงกันในเรื่องที่จะพูดคุยกันเวลาที่ให้แก่
กันการรักษาความลับความร่วมมือในการค้นหาปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน การพบกันครั้งแรก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพราะ ในการดำเนินการตามกระบวนการให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนจำเป็นต้อง อาศัยการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีตลอดกระบวนการ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
1. เพื่อให้เกิดความอบอุ่นไว้วางใจกัน
2. เพื่อให้เปิดเผยความไม่สบายใจ
3. เชื่อมั่นว่าผู้ให้บริการไม่นำเอาเรื่องราวไปเปิดเผยที่ไหน
4. ใช้เทคนิคตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 2 การสำรวจและทำความเข้าใจปัญหา
การสร้างความสัมพันธ์ในขั้นตอนที่ 1

จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษากล้าเปิดเผยตนเอง แสดงความคิดความรู้สึกต่างๆ
ออกมาได้เต็มที่โดยผู้ให้คำปรึกษาจะแสดง ออกในด้านการยอมรับ และเข้าใจผู้ขอรับคำปรึกษา
ทั้งทางด้านร่างกาย วาจา ใจ โดยไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินการกระทำความคิดหรือความรู้สึกของ
เขาว่าดีหรือเลวเป็นการกระตุ้น ให้ผู้รับคำปรึกษาแสดงออกมากขึ้นทำให้ได้ข้อมูลมากเพียงพอ
ผู้ให้คำ ปรึกษาต้องมีความชำนาญในการใช้เทคนิคการปรึกษาและ กระบวนการช่วยให้ผู้รับคำ
ปรึกษาเข้าใจความรู้สึกนึกคิดปัญหาและ ความต้องการของ ตนเองอย่างกระจ่าง ทำให้มองเห็น
คุณค่า ของตนเองเกิดกำลังใจและความรู้สึกมั่นใจ ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา ด้วยตนเองต่อไป
ได้ การพูดคุยเพื่อสำรวจและทำความเข้าใจปัญหาในกระบวนการให้คำปรึกษา จึงแตกต่างจาก
การพูดคุยโดยทั่วไปการพูดคุยโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอาจมีการให้คำแนะนำ
หรือชักจูงให้คล้องตามคำแนะนำหรือบีบบังคับ โดยทางอ้อมการพูดคุยเพื่อ การสำรวจและทำ
ความเข้าใจปัญหาตามกระบวนการให้คำปรึกษานั้น ผู้ให้คำปรึกษาจะไม่รีบให้คำแนะนำ หรือ
แก้ปัญหาแทน แต่จะใช้ความสามารถหรือเทคนิคที่ได้รับการฝึกฝนมาเอื้ออำนวยให้ผู้รับคำปรึกษา
ได้สำรวจตนเอง สามารถแยกแยะปัญหา ได้ว่าเกิดจากความรู้สึก หรือการกระทำที่ก่อให้เกิด
ปัญหาจนมีความเข้าใจปัญหา และเข้าใจตนเองดียิ่ง ขึ้นยอมรับปัญหาและผลกระทบตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา มองเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่เปลี่ยนแปลง และเกิดความ
พร้อมที่จะจัดการกับปัญหานั้น

หลักการสำรวจและทำความเข้าใจปัญหา
1. ให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจปัญหาของตนเองที่แท้จริง
2. แยกแยะปัญหาได้ว่าเกิดจากความรู้สึกหรือการกระทำ
3. เกิดการเข้าใจและยอมรับความรู้สึกของผู้รับบริการ
4. ค้นหาความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทำของผู้รับบริการ

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด
ผู้รับคำปรึกษาอาจต้นพบปัญหาหลายด้านและหลายสาเหตุ
ผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาจะร่วมกันพิจารณา ลำดับความสำคัญของปัญหา เนื่องจากแต่ละปัญหามีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันการจัดลำดับปัญหาจะช่วยให้
ทราบว่าอะไรคือ ปัญหาเร่งด่วน อะไรคือปัญหาที่ผู้รับคำปรึกษาอยากแก้ไขมากที่สุดโดยเน้น
การแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา ว่าเกิดจากการขาดความรู้ ปัญหาความรู้สึกหรือปัญหาที่เกิด
จากการกระทำ ผู้ให้คำปรึกษาจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษามองเห็นทางเลือกหลาย ๆ
ทาง แต่ละทางเลือกมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร มีผลกระทบอะไรบ้างต่อ ผู้รับคำปรึกษา ทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมผลกระทบจากคนรอบข้างหรือจากสังคมที่มีต่อตัวผู้รับคำปรึกษา ให้ผู้รับคำปรึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกทางที่เหมาะสมด้วยตนเอง