41005-03c
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

ครอบครัวจะมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป คือ จะมีสามีกับภรรยาเป็นเบื้องต้น และจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น
เมื่อมีบุตรและมีพ่อแม่ญาติพื่น้องของทั้ง 2 ฝ่าย มาอยู่ด้วยในบางครอบครัวแต่บุคคลสำคัญที่เป็นหลัก
ในครอบครัวก็คือ สามี ภรรยา และบุตรซึ่งทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตน ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
จึงจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุข ซึ่งกฎหมายและหลักธรรมของศาสนาได้กำหนด และให้แนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวไว้ หากทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้จะช่วยให้
ชีวิตในครอบครัว อบอุ่น ราบรื่น และเป็นสุข ซึ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนได้กำหนดไว้ดังนี้

หน้าที่ของสามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยา
หน้าที่ของภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อ สาม
1. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา
2. ให้เกียรติไม่ดูหมิ่นนินทา หรือทุบตี
3. ไม่ประพฤตินอกใจภรรยา
4. มอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้
5. ให้เครื่องแต่งตัวและของกำนัลในโอกาส
เหมาะสม
6. เอาใจใส่ดูแลเมื่อภรรยาเจ็บป่วย
7. ยกย่องชมเชย ยินดี ชอบใจในกิจกรรมที่
ภรรยาทำให้
8. ให้ความเคารพพ่อแม่ญาติพี่น้องของภรรยา
1. จัดงานบ้านดี
2. สงเคราะห์ช่วยเหลือและเคารพพ่อแม่ ญาติพี่น้อง
ตลอดทั้งคน ข้างเคียงฝ่ายสามี
3. ไม่ประพฤติชั่วด้วยการนอกใจคบชู้สู่ชาย
4. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ไม่สุรุ่ยสุร่าย
5. ขยันทำงานและกิจการทั้งปวงในบ้านสมเป็นแม่ศรีเรือน
6. ยกย่องให้เกียรติสามีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
7. ขอบคุณชมเชยยินดีเมื่อสามีช่วยทำอะไรให้และให้ของ
กำนัลบ้าง ในโอกาส ที่เหมาะสม
8. เป็นคู่คิดปลอบจิตเมื่อสามีมีทุกข์และไม่จู้จี้ขี้บ่น

หน้าที่ของบิดามารดาที่พึงมีต่อบุตร
หน้าที่ของบุตรในฐานะสมาชิกในครอบครัว
1. ดูแลอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
2. ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
3. ดูแลสนับสนุนให้การศึกษาเล่าเรียนจนเป็น
พื้นฐานในการประกอบสัมมาชีพเป็น
ปึกแผ่นของชีวิตอนาคต
4. กระทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุตร
5. ให้ความคิด ความอบอุ่นแก่บุตร
6. ให้กำลังใจ ยกย่องชมเชยเมื่อบุตรทำความดี
และรับฟังปัญหาทั้งช่วยหาทางแก้ไข ให้อภัยเมื่อผิดพลาด
1. รัก เคารพ และมีความกตัญญูต่อบิดา มารดา เพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิด เป็นผู้เลี้ยงดูเรามา
2. รักการเรียน เมื่ออยู่ในวัยเรียน ทำการงานดี เมื่อมีอาชีพแล้ว และรักเป็นศรีตระกูล
3. ไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ครอบครัว
4. ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย เงินทองเป็นของที่พ่อแม่หามาได้โดยยากลำบาก
5. ขยันหมั่นเพียรทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6. เห็นความสำคัญของบิดามารดา ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น ให้ระลึกว่าท่านเป็นบุคคลที่หวังดีและรักเราที่สุดในชีวิต