41002-04
การวางแผนกำหนดโครงการรายรับรายจ่าย

สมาชิกของครอบครัวต้องมีการวางแผนชีวิตครอบครัวเป็นระยะ ในการวางแผน
ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการวางแผนกำหนดโครงการรายรับรายจ่ายในครอบครัวด้วย
การวางแผนกำหนดโครงการรายรับรายจ่ายในครอบครัว อาจพิจารณาความต้องการและการวิเคราะห์ทรัพยากรเป็นแนวทาง
ก. พิจารณาความต้องการของครอบครัว
เมื่อครอบครัวมีรายได้ สมาชิกในครอบครัวก็ควรจะได้ร่วมกันวางแผนโครงการจัด
การกับรายรับของครอบครัว โดยแบ่งเป็นโครงการระยะสั้น และโครงการระยะยาว
การให้ได้มาซึ่งรายรับระยะสั้น เป็นรายรับที่ได้จากการลงทุนค้าขายสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง เฉพาะฤดู ไม่เป็นประจำ เช่น การรับจ้างเลี้ยงเด็กในวันหยุด การรับทำความสะอาดบ้านและสวน และการทำงานอดิเรกในเวลาว่าง
ส่วนการใช้จ่ายระยะสั้น ได้แก่ การซื้อสิ่งของราคาถูก เช่น อาหาร เสื้อผ้า และซื้อความบันเทิง
การให้ได้มาซึ่งรายรับระยะยาว เป็นรายได้จากการเก็บออมรายได้ประจำเดือน การลงทุนระยะยาวต่าง ๆ เช่น การค้าขาย การเขียนตำรา การประดิษฐ์เครื่องมือต่าง ๆ ขึ้น แล้วขายลิขสิทธิ์ เป็นต้น ส่วนการใช้จ่ายระยะยาว ได้แก่ การซื้อที่อยู่อาศัย รถยนต์ เครื่องใช้ในบ้านขนาดใหญ่ การศึกษาของบุตรธิดา เป็นต้น
ข. การวิเคราะห์ทรัพยากร
การวิเคราะห์ทรัพยากรในครอบครัว เป็นภารกิจอันแรกที่ต้องกระทำในการวางแผนกำหนดโครงการจัดการรายรับรายจ่ายของครอบครัว
ได้กล่าวมาแล้วว่า ทรัพยากรในครอบครัวหมายถึงรายได้ ทรัพย์สิน ความรู้ และความสามารถที่จะหาเงินของสมาชิกในครอบครัว สิ่งเหล่านี้สมาชิกในครอบครัวต้องวิเคราะห์และหาทางใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด ทั้งนี้ต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรม กล่าวคือ เป็น
เงินเดือน ค่าจ้างจากการประกอบสัมมาอาชีวะ จากการค้าขายที่สุจริต เมื่อสามารถใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่แล้ว ก็สามารถวางแผนโครงการใช้จ่าย โดยกำหนดระยะเวลาดังนี้
1. ระยะเริ่มต้นครอบครัว อาจต้องซื้อเครื่องใช้ในบ้าน และเก็บออมเพื่อซื้อบ้านและรถยนต์ หากยังไม่พร้อมก็อาจเช่าบ้านหรือนั่งรถประจำทาง
2. ระยะครอบครัวขยาย เป็นระยะที่เริ่มมีบุตร ต้องจ่ายค่าหมอ ค่าโรงพยาบาลสำหรับทำคลอด ค่าของใช้สำหรับทารก ค่านม และค่าเลี้ยงดูทารกหากแม่ต้องทำงานด้วย
3. ระยะลูกศึกษาเล่าเรียน เป็นระยะที่พ่อแม่ต้องใช้เงินมากที่สุดสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา พ่อแม่จะจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ สำหรับผู้อยู่ในตัวเมือง พ่อแม่ที่ค่อนข้างจะยึดถือสถาบัน จะเสียค่าเล่าเรียนให้ลูกเข้าเรียนในสถาบันที่ตนมีความเชื่อถือ ซึ่งอาจต้องเสียค่าเล่าเรียนในอัตราที่สูงกว่าปกติ
4. ระยะเวลาดำเนินชีวิตกลางและบั้นปลาย อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม ขยายบ้าน หาสินสอดทองหมั้นไปสู่ขอภรรยาให้บุตร หรือจัดงานแต่งงานให้ และการลงทุนบางอย่างเพื่อหาเงินเก็บออมไว้ใช้ยามชรา

back home