41002-04
จะจัดสรรทรัพยากรในครอบครัวอย่างไรด

ทรัพยากรในครอบครัวครอบคลุม รายได้ ทรัพย์สิน ความรู้ และความสามารถที่จะทำเงินของสมาชิก เมื่อครอบครัว มีรายได้และทรัพย์สิน การจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายจะประกันความเจริญรุ่งเรืองและป้องกันความแตกร้าวของ ครอบครัว รายได้ของครอบครัวอาจมาจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินมรดก เงินรางวัล และเงินหรือสิ่งของที่ได้รับ โดยเสน่หา
ทรัพย์สินของครอบครัวประกอบด้วย ที่ดิน บ้าน เครื่องประดับบ้าน เสื้อผ้า เครื่องใช้ในบ้าน และเครื่องยนต์กลไก
ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือที่เป็นปัจจัยในการผลิตที่จะนำรายได้มาสู่ครอบครัว
การให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและการใช้จ่ายทรัพยากรต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกของครอบครัวอย่างสูงสุด จึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนครอบคลุมและดำเนินการใช้อย่างระมัดระวังและรัดกุม

งบประมาณของครอบครัว
ในฐานะหน่วยธุรกิจ ครอบครัวต้องมีการวางแผนกำหนดโครงการจัดการงบประมาณรายรับรายจ่าย ให้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะซื้อหาสิ่งที่ครอบครัวต้องการ เพื่อความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความก้าวหน้าของครอบครัวในอนาคต
1. รายได้ของครอบครัว
รายได้ หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือรางวัลที่เป็นผลมาจากการทำงานให้บริการ หรือการลงทุน แบ่งเป็น 3 ประการ คือ รายได้แท้ รายได้เป็นเงินตรา และรายได้ทางใจ
ก. รายได้แท้ หมายถึง สิ่งที่สมาชิกแต่ละครอบครัวได้รับซึ่งสามารถตีค่าเทียบเป็นเงินได้ แม้จะไม่ทำให้เงินทองของครอบครัวเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและอาจได้รับสิ่งตอบแทน
การลดค่าใช้จ่าย เช่น
- ซ่อมรถยนต์เอง สามารถประหยัดเงินได้ 150 บาท
- ปลูกผักส่วนครัวรับประทานเอง สามารถประหยัดเงินได้เดือนละ 40 บาท
- ขึ้นรถเมล์ไปทำงาน ประหยัดเงินได้เดือนละ 1,500 บาท เพราะไม่ต้องจ่ายเงินค่าเติมน้ำมันรถยนต์
- การที่พ่อแม่ช่วยกันทำงานบ้านโดยไม่ต้องจ้างคนรับใช้
ค่าตอบแทน เช่น
- ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวได้ค่าตอบแทนเป็นข้าว 10 ถัง
- ช่วยเพื่อนบ้านทำงานบ้านเลยได้กินข้าวฟรี
- ช่วยเหลือครูผู้สอน ทำให้ได้เรียนหนังสือโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน
ข. รายได้เป็นเงินตรา หมายถึง รายได้ที่สมาชิกในครอบครัวได้มาจากการทำงาน การลงทุน และการบริการ ซึ่งอยู่ในรูปเงินตราทุกรูปแบบ เช่น ธนบัตร เช็ค ตั๋วเงิน ฯลฯ รวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้นจากการฝากหรือออมทรัพย์เงิน
ตรากับสถาบันการเงิน รายได้เป็นเงินตราอาจเป็นรายรับรายวัน รายเดือน รายปี หรือตามโอกาสที่พึงได้รับรายได้นั้น ๆ
ค. รายได้ทางใจ หมายถึง รายได้ที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขทางใจ เช่น การทำสิ่งของเครื่องใช้ ในบ้านเอง แม้จะสวยสู้กับที่วางในตลาดไม่ได้ แต่ก็ทำให้สมาชิกในครอบครัวอิ่มใจ
การทำงานเต็มเวลาของแม่บ้านแม้จะตีค่าไม่ได้ แต่ก็ทำให้แม่บ้านสบายใจ เมื่อมีบ้านสะอาดน่าอยู่และเห็นรอยยิ้ม
ของพ่อบ้าน และลูก ๆ เมื่อกลับบ้านในตอนเย็น เป็นต้น

back home