ตอนที่ 2 สามีที่พึงปรารถนา


หน้าที่ของสามีที่ดี หลักที่พึงมีของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว กลับ MENU

ในแต่ละสังคมนั้นมีการกำหนดบทบาทของแต่ละบุคคล
เพื่อให้แต่ละคนรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรบ้าง ต้องประพฤติ ปฏิบัติอย่างไร
การเป็นสามีที่ดีก็เช่นกัน ก็ต้องมีการกำหนดบทบาทว่ามีหน้าที่อะไร
ควรจะประพฤติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม
หน้าที่ของสามีที่ดีมีดังนี้
1. ยกย่องให้เกียรติ ในตัวภรรยาทั้งต่อหน้าและลับหลัง
2. ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทุบตี ไม่ว่ากล่าวเปรียบเปรยเมื่อภรรยาทำผิด
ควรจะหาโอกาสชี้แจงในภายหลัง
3. ซื่อสัตย์ ไม่ประพฤตินอกใจ
4. มอบความเป็นใหญ่ให้ โดยให้ภรรยาปกครองลูกดูแลทรัพย์สมบัติและกิจการในบ้านเรือน
โดยไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของแม่บ้าน เช่น การดูแลบ้าน การปกครองคน
5. ให้อุปการะตามควร โดยให้เงินทองจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อข้าวของเครื่องใช้ในโอกาส ที่สมควร
แต่ในสภาพสังคมปัจจุบันทำให้วิถีชิวิตของคนเปลี่ยนไป อีกทั้งจากการที่
ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันกันในทุก ๆ ด้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ด้วยเหตุนี้สามีอาจยินยอมให้ภรรยาทำงานที่ทำอยู่แล้วก่อนสมรสได้ และที่สำคัญที่จะละเลยเสียไม่ได้ก็คือการให้กำลังใจภรรยา เพราะภรรยารับภาระเพิ่มขึ้น
ทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน จึงควรให้ของขวัญในโอกาสที่เหมาะสม เอาใจใส่เมื่อยามเจ็บป่วย

กลับ MENU


หลักที่พึงมีของผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว หน้าที่ของสามีที่ดี กลับ MENU

รอบครัวที่ผู้เป็นสามียึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัดนับว่าเป็น
ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวค้ำจุนชีวิตครอบครัวให้มีความสุข
ความราบรื่น มั่นคงด้วยดี

หลักธรรมที่ควรมีดังนี้