สำนัก กศน.ให้ใช้เพื่อเป็นรูปแบบเดียวกัน
โดยไม่ดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม