ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาย้อย ห้องสมุดที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ในปี พุทธศักราช 2534 และเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานที่ทรงต้องการให้มีห้องสมุดที่ดีมีหนังสือทุกประเภทครบถ้วน สำหรับให้บริการประชาชน นักเรียน นักศึกษา พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “เฉลิมราชกุมารี” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร ชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง


ในวโรกาสนี้ กรมการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และอำเภอเขาย้อย เห็นความสำคัญของห้องสมุดจึงได้ร่วมกันจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ บริเวณวัดพระธาตุศิริชัย ถนนเพชรเกษม ตำบลเข้าย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2534 ใช้ชื่อว่าห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

การให้บริการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็นมุมต่าง ๆ ดังนี้

1. มุมหนังสือทั่วไป เป็นที่เก็บหนังสือทุกชนิด ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาหนังสือ ตามระบบการใช้ห้องสมุด ดูข้อมูลจากตู้บัตรรายการ โดยจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือระบบดิวอี้

2. มุมเด็กและครอบครัว จัดไว้สำหรับเด็กและพี่เลี้ยงเด็ก ให้บริการหนังสือนิทานสำหรับเด็ก เกมสร้างสรรค์ปัญญา กิจกรรมวันหยุดสำหรับคุณหนู

3. ศูนย์การเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เช่น การศึกษาสายสามัญ การศึกษาสายอาชีพ การแนะแนวการศึกษา และอาชีพ การศึกษาทางไกลไทยคม บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทุกประเภทและบริการการเรียนการสอน

4. ห้องพริบพรี เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรี นครวัฒนธรรม ดังคำขวัญที่ว่า “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”

5. ห้องไทยทรงดำ แสดงวิถีชีวิตของไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง ซึ่งมีถิ่นฐานในอำเภอเขาย้อย

6. ห้องเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ และกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี

7. ห้องข้อมูลสารสนเทศห้องข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุด จำแนกตามประเภทหนังสือ ประเภทผู้แต่ง รายการหนังสือที่มีในสมุด ช่วยในการค้นหาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนข้อมูลระดับอำเภอ

 

< BACK >