ลำดับที่    22
ห้องสมุดประชาชน    "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอลอง จังหวัดแพร่


ทำพิธีเปิด
3 มีนาคม 2536
ความเป็นมา โครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบพระนักษัตร ในปีพุทธศักราช 2534 เพื่อเป็น การสนองพระราชปณิธาน และแนวทางพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน จังหวัดแพร่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินบริเวณอำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 200 ตารางวา จากกรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างห้องสมุด โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์ทิ้งสิ้น จำนวน 2,300,000 บาท เป็นงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1,250,000 บาท ประชาชนในจังหวัดแพร่บริจาคสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขณะดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน คือ นายณรงค์ วงศ์วรรณ นายชูวิทย์ จิตรสกุล และ นายดุสิต รังคสิริ เป็นเงิน 900,000 บาท


จังหวัดได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2534 โดยมีนายศักดา ลาภเจริญ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ดำเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ธีรพันธ์ก่อสร้าง ในวงเงิน 2,300,000 บาท จากนั้นได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณภายนอกอาคาร โดยปรับปรุงถมดินด้านหน้า ขุดสระน้ำ ทำทำนบกั้น ก่ออิฐถือปูน ปรับแต่งบริเวณรอบอาคาร จัดทำถนน จัดทำทางระบายน้ำ และได้ปลูกหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งให้สวยงาม การปรับปรุงภายในอาคาร ได้รับความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คุณโกมล พานิชเจริญ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่ และ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลอง ได้ร่วมกันจัดตกแต่งภายใน สถานที่ตั้ง บริเวณที่ดินอำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 200 ตารางวา งบประมาณ 2,300,000 บาท


รูปแบบการจัด ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดตกแต่งห้องสมุดโดย ภายในอาคาร ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องอ่านหนังสือ มุมเด็ก ห้องอ่านหนังสือทั่วไป ชั้นบนประกอบด้วยห้องอเนกประสงค์ มีนิทรรศการสืบสานหัตถศิลป์จากชีวิตของชาวอำเภอลอง มุมข้อมูลท้องถิ่น มุมวิทยาศาสตร์ และ ห้องเฉลิมพระเกียรติ โดยจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์"

< BACK >