ตามที่สำนักงาน กศน. ได้รับงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัยจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาล เพื่อให้การจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม ในการพัฒนา ห้องสมุดประชาชน ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนด แนวทางการจัดหาสื่อและการจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ ดังน
ี้
           
           การคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้
1. มีการสำรวจความต้องการในการอ่านและใช้หนังสือและสื่อของผู้ใช้บริการ
2. มีคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ โดยให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือก
3. เน้นหนังสือและสื่อที่ทันสมัย รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีสาระถูกต้อง
ไม่เป็นพิษเป็นภัย ตรงใจผู้อ่าน เหมาะสมกับวัย สนุกสนาน เร้าความสนใจ จูงใจผู้อ่านให้เกิดความเพลิดเพลิน ให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการ
คุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้
4. เป็นหนังสือและสื่อดีที่ได้รับคำแนะนำจากสถาบัน องค์กรที่ได้รับ
การยอมรับในด้านการ ส่งเสริมการอ่าน
5. มีการจัดซื้อหนังสือและสื่อที่มีความหลากหลาย
ทั้งด้านเนื้อหาสาระ และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ
6. มีความถูกต้องของข้อมูล มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ของแหล่งที่มา
แหล่งค้นคว้าบรรณานุกรม ถูกต้องชัดเจน
7. ใช้ถ้อยคำอักขรวิธี สำนวนถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสมกับประเภทและวัยของผู้อ่าน
8. มีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาต
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ จำนวนครั้งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ มีส่วนประกอบของหนังสือครบถ้วน เป็นหนังสือ ที่ชนะการประกวดจากหน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่างๆ หรือข้อมูลอื่นๆ
9. มีการประกาศรายชื่อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่จัดซื้อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ
10. ให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและ/หรือจัดซื้อหนังสือและสื่อ

           การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับห้องสมุดประชาชน
1. มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปี
(รายสัปดาห์ รายเดือน)

2. เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โดยการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และ สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
4. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพปัญหาของสังคม
(ตัวอย่าง ไข้หวัด 2009, เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ)
5. มีบริการสารสนเทศให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงความรู้และบริการได้อย่างรวดเร็ว
6. ให้มีการบูรณาการส่งเสริมการอ่านกับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีวิต

7. ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยสำหรับการส่งเสริมการศึกษาพื้นฐาน
8. จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
9. ส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัด และ/หรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
10. มีการนิเทศติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน