ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | หมวดวิชาอาชีพ | BACK

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หมวดวิชาภาษาไทย (วิชาบังคับ)

 1. การอ่านและพิจารณาหนังสือ
 2. การรับสารอย่างมีวิจารณญาณ
 3. การพูด
 4. การเขียน
 5. ภาษาพาสนุก
 6. วรรณศิลปทางภาษาน่าสร้างสรรค์
 7. งานประพันธ์ล้ำค่าน่าชื่นชม

วิชาเลือก (วิชาภาษาไทย)

 1. การรับสารด้านการอ่านและการฟัง
 2. สำนวนภาษา
 3. คำ ชนิดของคำ การใช้คำ
 4. การเขียนแบบสร้างสรรค์
 5. ศิลปะการพูด
 6. ภาษาไทยธุรกิจ
 7. แหล่งความรู้ ประโยชน์แหล่งความรู้
 8. การค้นคว้า การเขียนรายงาน

หมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( สคช.) (วิชาบังคับ)

 1. ครอบครัว ศาสนา และประเพณี
 2. การรวมกลุ่ม การศึกษาและเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชน
 3. สุขภาพจิต สาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
 4. สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่การปกครองท้องถิ่นและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 5. สภาพภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ
 6. แหล่งวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของไทย
 7. ภาวะประชากร และการพัฒนาประเทศ
 8. โลกของเรา
 9. สถานการณ์โลก
 10. การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ
 11. พลังงานในชีวิตประจำวัน
 12. ไฟฟ้าในบ้าน
 13. สารเสพติด

หมวดวิชา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3

(สคช.) ภาคกลาง

 1. วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลาง
 2. ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน
 3. ภาษาพื้นบ้าน
 4. วรรณกรรมพื้นบ้าน
 5. ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
 6. ดนตรีและเพลงพื้นบ้าน
 7. นาฎศิลป์และการเล่นพื้นบ้านภาคกลาง
 8. ปัจจัยด้านชีวิตและความเป็นอยู่
 9. คุณประโยชน์และการอนุรักษ์ ส่งเสริม

(สคช.) ภาคตะวันออก

 1. สภาพสังคมอุตสาหกรรม
 2. กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
 3. ธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น
 4. ความปลอดภัยจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 5. คุณธรรมจริยธรรมสำหรับคนในโรงงาน
 6. อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 7. สุขภาพอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม
 8. การดำเนินชีวิตในโรงงานอุตสาหกรรมการพัฒนาตนเองกับความก้าวหน้าในชีวิต
 9. เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน

วิชาวิทยาศาสตร์ 1

 1. การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 2. น้ำ
 3. สาร
 4. การเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ของพืช
 5. การเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ของสัตว์
 6. ประชากร
 7. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 8. การจัดการผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 9. สิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิชาวิทยาศาสตร์ 2

 1. ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
 2. บรรยากาศ
 3. ดิน หิน แร่
 4. พลังงานในชีวิตประจำวัน
 5. การขนส่ง
 6. การสื่อสาร
 7. สู่อวกาศ
 8. พลังงานไฟฟ้า

Top


ผู้เขียน กติกร มีทรัพย์, พจนา กียะสูตร และน้ำทิพย์ จูงาม
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์/รายการโทรทัศน์
ชื่อหนังสือ สุขภาพจิต สาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
จำนวนหน้า 55 หน้า ราคา 16 บาท จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยองค์การค้าของคุรุสภา

เนื้อหาสื่อสิ่งพิมพ์โดยสรุป
ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของสุขภาพจิต การปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดีความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว วิธีการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยต่าง ๆ ชนิดและสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต สถานพยาบาลสุขภาพจิต ความหมายของการสาธารณสุข หน่วยงานสาธารณสุขและการใช้บริการ ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารและการใช้ยารักษาโรค ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องสำอางและการใช้เคมีภัณฑ์ ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การป้องกันอันตรายจากไฟไหม้

เนื้อหาสื่อประกอบโดยสรุป
1. รายการโทรทัศน์เรื่อง “อาหาร ยา และชีวิต” ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรคำนึงในการรับประทานอาหาร ความสำคัญและหน้าที่ของอาหารและยา ปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับยาการใช้ยาที่ถูกต้อง ปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี
2. รายการโทรทัศน์เรื่อง “ความปลอดภัยในความงาม” ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและควาสำคัญของเครื่องสำอางค์และเคมีภัณฑ์ผลเสียและข้อระวังในการใช้เครื่องสำอางค์และเคมีภัณฑ์ ปฏิกิริยาของการใช้ผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีผลต่อผ้า วิธีการใช้เครื่องสำอางและเคมีภัณฑ์มีถูกต้องเหมาะสม
back

ผู้เขียน รศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์/รายการโทรทัศน์
ชื่อหนังสือ ครอบครัว ศาสนาและประเพณีไทย
จำนวนหน้า 37 หน้า ราคา 13 บาท จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยองค์การค้าของคุรุสภา

เนื้อหาสื่อสิ่งพิมพ์โดยสรุป
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกคู่ครอง ความจำเป็นที่ต้องมีการวางแผน ครอบครัว ประโยชน์ และขั้นตอนการวางแผนครอบครัว ลักษณะของครอบครัวไทย หน้าที่ และความรับผิดชอบของครอบครัวในด้านค่าง ๆ หลักการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ความหมาย ประเภท ประโยชน์ของศาสนา และหลักคำสอนของศาสนาในชุมชนของไทย ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของประเพณีไทย

เนื้อหาสื่อประกอบโดยสรุป
1. รายการโทรทัศน์เรื่อง “แผนชีวิตครอบครัว” เสนอกรณีตัวอย่างเปรียบเทียบ 2 ครอบครัว และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการวางแผนครอบครัว ความหมาย วิธีการและประโยชน์ของการคุมกำเนิด
2. รายการโทรทัศน์เรื่อง “ปลายทางแห่งความสุข” เสนอให้เห็นว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยอมรับความเชื่อที่แตกต่างกัน สอนให้เป็นคนดีตามหลักของศาสนาของตน และเสนอตัวอย่างการทำกิจกรรมลูกเสือที่แสดงถึงความสามัคคีของนักเรียนที่นับถือศาสนาต่างกัน
3. รายการโทรทัศน์เรื่อง “สานสืบประเพณีไทย” แสดงให้เห็นว่าการจัดประเพณีที่ดีต้องคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม ประหยัด ประกอบกับตัวอย่างการจัดประเพณีของภาค ต่าง ๆ
back

Top